«سوالات تشریحی و تستی اقتصاد کلان» چرخه تولید و درآمد، حساب تولید و

«سوالات تشریحی و تستی اقتصاد کلان»

 چرخه تولید و درآمد، حساب تولید و شاخص قیمت ها

(استاد تیمور رحمانی- بخش2)

 1. کدامیک از موارد زیر در GDP امسال محاسبه نمی شود؟
  1. اجاره دریافت شده برای یک آپارتمان دو خوابه
  2. بهره دریافت شده بایت اوراق قرضه دولتی
  3. خدمات یک نقاش بابت رنگ زدن یک مدرسه
  4. خرید سهم از سهام شرکت ایران دارو
 2. کدامیک از اقلام زیر سبب تفاوت بین درآمد ملی و درآمد شخصی می شود؟
  1. سود توزیع نشده شرکت ها
  2. مالیات بر درآمد شخصی
  3. سود سهام
  4. مالیات های غیر مستقیم
 3. اگر X-M=0   باشد و دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تامین نکند، آنگاه
  1. I>S
  2. I<S
  3. تاثیری بر جریان سرمایه گذاری و پس انداز نخواهد داشت
  4. موجب ورود سرمایه خارجی به کشور خواهد شد
 4. کدام یک از انواع سرمایه گذاری ناخالص زیر در قالب GNP محاسبه نمی شود؟
  1. ساخت مهد کودک خصوصی
  2. افزایش در موجودی انبار صنعت نساجی خصوصی
  3. خرید ماشین آلات جدید کشاورزی توسط کشاورزان
  4. خرید صد سهم عادی یک شرکت سهامی عام توسط یک کارمند بازنشسته از سهامداران قبلی شرکت
 5. اگر GDP واقعی در سال پایه 4000 واحد پولی و GDP  اسمی در سال بعد 4200 واحد پولی باشد، در حالیکه GDP واقعی سال بعد تغییری نیافته باشد، در آنصورت؛
  1. قیمت ها ثابت باقی مانده اند
  2. نرخ تورم معادل 5% بوده است
  3. نرخ تورم بیش از نرخ رشد GDP  اسمی بوده است
  4. شاخص تعدیل کننده GDP از 100 به 110 افزایش یافته است
 6. در چه صورت رابطه Y=C+I+G یک رابطه اتحادی است؟
  1. وقتی تغییر غیر منتظره در موجودی انبار صفر باشد
  2. وقتی تغییر غیر منتظره در موجودی انبار صفر نباشد
  3. وقتی منظور از C+I+G مخارج تحقق یافته باشد و نه برنامه ریزی شده
  4. وقتی منظور از C+I+G مخارج برنامه ریزی شده باشد و نه تحقق یافته
 7. کدامیک از موارد زیر در درآمد ملی وجود ندارد؟
  1. درآمد اجاره اشخاص
  2. کل درآمد بهره ای
  3. درآمد اجاره ای بنگاه ها
  4. مالیات بر سود شرکت ها
 8. با فرض تعادل بین مجموع پس انداز و مالیات با مجموع سرمایه گذاری برنامه ریزی شده و مخارج دولتی، اضافه تقاضای کل دال بر؛
  1. کسری تجاری است
  2. موازنه تجاری است
  3. مازاد تجاری است
  4. در این خصوص نتیجه ای نمی توان گرفت
 9. چنانچه Iup(سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده)  منفی وجود داشته باشد، تقاضای کل از ...
  1. GNP محاسباتی بیشتر است
  2. مخارج کل کمتر است
  3. GNP محاسباتی کمتر است
  4. عرضه کل کمتر است
 10. کدامیک از موارد زیر کالا یا خدمت نهایی تلقی می شود؟
  1. آرد خریداری شده توسط قنادی
  2. طبابت یک پزشک در مطب خصوصی
  3. تدریس یک معلم در موسسه آموزشی
  4. کالای فروخته شده توسط یک کارخانه به یک بقالی
 11. در کدامیک از فعالیت های زیر ارزش افزوده ایجاد می شود
  1. رستوران
  2. فروشگاه پوشاک
  3. کارخانه اتومبیل سازی
  4. تمامی موارد
 12. اگر کالایی که با قیمت 100 ریالی توسط فروشگاه فروخته می شده است، حال مستقیماً توسط تولید کننده با قیمت 80 ریال به مصرف کننده فروخته شود، از نظر محاسباتی ارزش افزوده تولید کالا،
  1. تغییری نکرده است
  2. 20 ریال افزایش یافته است
  3. 20 ریال کاهش یافته است
  4. کمتر از 20 ریال کاهش یافته است
 13. اگر شخصی اتومبیلی را که به قیمت 2 میلیون تومان خریداری کرده است با قیمت 2 میلیون و پانصد هزار تومان بفروشد و 50 هزار تومان کمیسیون بنگاه و 30 هزار تومان برای دفتر اسناد رسمی بپردازد، چه مقدار ارزش افزوده ایجاد شده است؟
  1. 0
  2. 50000 تومان
  3. 580000 تومان
  4. 80000 تومان
 14. ساخت یک واحد مسکونی در محاسبه GNP،
  1. فقط یکبار بعنوان سرمایه گذاری منظور می شود
  2. هرسال معادل اجاره بهای آن صرفاً در C(مخارج مصرفی خصوصی) منظور می شود
  3. یکسال بعنوان I و هرسال معادل اجاره آن بعنوان  C منظور می شود
  4. تنها یکسال بعنوان  C منظور می شود
 15. جوایز پرداختی بابت حساب های پس انداز قرض الحسنه در،
  1. GDP محاسبه نمی شود
  2. GNP محاسبه می شود
  3. NI (درآمد ملی) محاسبه نمی شود
  4. هر سه مورد
 16. کدامیک از موارد زیر در محاسبه GDP منظور می شود اما در محاسبه GNP منظور نمی شود؟
  1. درآمد بهره حاصل از اوراق قرضه خارجی
  2. خرید سهام داخلی توسط خارجیان
  3. درآمد مشاوران فنی خارجی صنایع داخلی
  4. درآمد تکنسین های اعزامی به خارج
 17. کدامیک از موراد زیر بعنوان مخارج دولت در محاسبه GNP منظور می شود؟
  1. پرداخت بابت بهره اوراق قرضه منتشره دولت
  2. پرداخت بابت یارانه کالاهای اساسی
  3. پرداخت بابت بیمه بیکاری
  4. پرداخت بابت خدمات کارکنان ادارت خدماتی
 18. کدامیک از موارد زیر در محاسبه ارزش افزوده یک خیاطی کسر می شود؟
  1. دستمزد شاگرد مغازه
  2. مالیات مغازه
  3. اجاره مغازه
  4. برق مصرفی
 19. هرچه در یک فعالیت تولیدی ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود، ...... ایجاد می شود.
  1. سود بیشتری
  2. سود کمتری
  3. درآمد بیشتری برای صاحبان عوامل تولید
  4. دستمزد بیشتری
 20. هرگاه مغازه پوشاک توسط مغازه دار خریداری شود و بعد از آن اجاره پرداخت نکند، GNP ....... و NI .......
  1. کاهش- کاهش می یابند
  2. تغییر نمی کند- کاهش می یابد
  3. کاهش- تغییر نمی کند
  4. تغییر نمی کند- تغییر نمی کند
/ 0 نظر / 57 بازدید