کارکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی(بخش پنجم)

طرح ها وبرنامه های کالبدیمنطقه

طرحهایموضعی

 1. هسته محر ک توسعه و رشد یابنده شرقی منطقه که به لحاظ عملکردی، بخش گردشگری، آموزشی و مسکونی می باشد و شکل گیری اولیه پهنه های دانشگاه، دهکده سلامت و مسکونی ویژه را منجر می شود
 2. هسته شتاب دهنده توسعه مرکز منطقه که به لحاظ عملکردی توسعه بخش تجاری- بازرگانی و خدمات مولد را درنظر دارد و علاوه بر توسعه متمرکز CBD ، گسترش نواری آن در امتداد محور ورودی به سمت جنوب و شکل گیری مراحل اولیه پارکهای بازرگانی و علمی و فناوری را در بر می گیرد.
 3. مرحله اولیه شکل گیری قطب صنعتی که هسته های صنعت و انبارداری و کانون اصلی تبادل سفر و پایانه ریلی و جاده ای منطقه آزاد را تعریف میکند. این پهنه مهم ترین مقصد راهبردی منطقه آزاد است که چشم انداز کارکردی منطقه را تحقق پذیر می نماید.
 4. بندرگاه هسته شتاب دهنده توسعه حوزه های صنعت و انبارداری و معرف هویت بندرگاهی منطقه آزاد خواهد بود.
 5. فاز اول احداث نمایشگاه در تداوم محور توسعه تجاری مرکزی و سامان بخش توسعه حوزه جنوبی منطقه آزاد انزلی می باشد/
 6. هسته توسعه ورزش مهم ترین محور ارتباط عملکردی منطقه آزاد در شبکه شهری گیلان است و احداث استادیوم ورزشی ضمن ایجاد سرزندگی، معرف منطقه آزاد انزلی در مقیاس ملی و بین المللی خواهد بود.
 7. لبه گردشگری و پذیرایی شمال تالاب که در یک روند تدریجی می تواند توسعه یافته و جایگاه تالاب انزلی را از شرایط کنونی ارتقاء بخشد.
 8. طرح توسعه سکونتگاه های ویژه در حوزه شمال شرقی منطقه آزاد.
 9. طرح توسعه دهکده سلامت در حوزه شرقی منطقه آزاد.
 10. مجموعه دانشگاهی و شهرک علمی و فناوری در حوزه شرقی منطقه آزاد.
 11. پهنه گردشگری ساحلی و دریایی واقع در حوزه ساحلی و شرقی CBD.
 12. مرکز خدمات تجاری – اداری منطقه آزاد CBD)).
 13. پار ک علمی و فناوری واقع در حوزه توسعه مرکزی.
 14. پار ک بازرگانی منطقه آزاد در حوزه مرکزی.
 15. نمایشگاه منطقه آزاد انزلی در حوزه توسعه جنوبی.
 16. طرح توسعه شهر کصنعتی منطقه آزاد.
 17. طرح توسعه بندرگاه و خدمات لجستیک.
 18. پهنه انبارداری و خدمات پشتیبانی وابسته به بندرگاه.
 19.  مجموعه پایانه ها و گمرکات.
 20. پهنه گردشگری – ورزشی پیرامون تالاب انزلی.
 21. محور گردشگری و پذیرایی حوزه شمالی پهنه گردشگری تالاب.
 22. طرح توسعه ورزشی و احداث مجموعه ورزشی فوتبال در حوزه غربی منطقه.
 23. طرح ساماندهی شهرک صنعتی حسن رود و انتقال صنایع آلاینده )پروژه موضعی – موضوعی/
 24. طرح تثبیت حریم و ساماندهی جنگل فتاتو و ایجاد حوزه گردشگری جنگلی.
 25. طرح ساماندهی رودخانه های منطقه و ایجاد پار کهای رودخانه ای.
 26. پهنه پار کها و فضاهای سبز عمومی پیرامون حوزه صنایع.
 27. توسعه پهنه کشاورزی جنوب جنگل به صورت حوزه های کشت و صنعت و کشت گلخانه ای.

 

طرحهایموضوعیکارکردیکالبدی

 

طرحهایموضوعیکالبدیجهتتحققطرحجامعمنطقهآزادعبارتنداز :

 1. طرح تفصیلی ساماندهی سکونتگاه های روستایی در محدوده منطقه آزاد.
 2. طرح جامع مدیریت آب، تأمین آب شرب و کشاورزی و آبرسانی شهری/
 3. طرح جامع فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب.
 4. طرح جامع تأسیسات شهری برق رسانی، گازرسانی و شبکه زیرساختی مخابرات.
 5. طرح جامع خدمات شهری و دفع بهداشتی زباله.
 6. طرح جامع فضای سبز و ساماندهی پار کهای عمومی.
 7. طرح جامع حمل و نقل.
 8. طرح جامع دفع آب های سطحی در منطقه آزاد.

 

طرحهایموضوعیکارکردی:

 1. طرح جامع ارتقاء منزلت اجتماعی ساکنین روستایی منطقه آزاد و جلب مشارکت در تصمیم سازی/
 2. طرح تشکیل کمیته مدیریت روستاها.
 3. طرح بودجه ریزی مشارکت و تدوین شرح و وظایف آن ها.
 4. طرح تشکیل نهادهای غیر دولتی روستایی )ورزشی، فرهنگی، محیط زیستی، سلامت اجتماعی و حفاظت از آ یین و سنن، معماری بومی و ....)
 5. طرح تشکیل شرکت ها و تعاونی های شغلی روستایی مرتبط با فعالیت های مورد نظر سازمان منطقه آزاد.
 6. طرح توسعه نیروی انسانی ساکن در منطقه آزاد )شناخت استعدادهای درخشان، اعطاء بورس های تحصیلی و....)
 7. طرح ایجاد مدارس و دوره های آموزش فنی و حرفه ای مرتبط با نیاز سازمان منطقه آزاد )کلا سهای آموزش زبان، برقکاری، جوشکاری، کامپیوتر، راهنمای تور و  ....)
 8. طرح توانمند سازی زنان و جوانان و جلب مشارکت آنان در حرفه هایی چون پذیرایی و اقامتی روستایی، ایجاد دفاتر مسافرتی، خرده فروشی، صنایع دستی، حمل و نقل و ....
 9. تهیه سند بازاریابی گردشگری منطقه آزاد.
 10. طراحی و بسته بندی وقایع و رویدادهای مهم قابل برگزاری )جشنواره، همایش، بازارهای هفتگی، مناسبت های دینی-فرهنگی و ....) به منظور جلب گردشگر و با هدف توسعه اقتصادی منطقه آزاد.
 11. طرح تفصیلی مشارکت مردم روستا در اسکان گردشگران به صورت خانه های دوم.
 12. تدوین سند سرمایه گذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی در زمینه گردشگری.
 13. طرح تدوین ضوابط و استانداردهای فعالیتها و امکانات و خدمات گردشگری منطقه آزاد.
 14. طرح تدوین سند مدیریت فعالیتهای گردشگری منطقه آزاد.
 15. طرح تهیه سند استراتژ یک مبادلات گردشگری ایران با کشورهای حاشیه خزر از طریق منطقه آزاد.
 16. طرح تهیه بسته های آموزشی نیروی انسانی گردشگری منطقه آزاد شامل ملزومات، استانداردها و شیوه های فعالیتی افراد.
 17. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای تأسیس خوشه های صنعتی.
 18. تدوین طرح جامع و ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای توسعه وجوه گوناگون گردشگری.
 19. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای توسعه اقتصاد دانش پایه در پیوند با سرزمین اصلی.
 20. تدوین طرح و ایجاد نظام معاملات قیمت گذاری و مالیات بر معاملات مکرر زمین.
 21. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای تبدیل منطقه آزاد به سر زنجیره صنایع صادراتی.
 22. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای تبدیل منطقه آزاد به سر زنجیره حمل و نقل در گذرگاه نستراک.
 23. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای حفظ و ارتقاء محیط زیست و زیست بوم.
 24. ایجاد نهاد و سازمان لازم و مقررات گذاری برای تأسیس نظام جامع تأمین اجتماعی ویژه منطقه آزاد انزلی.
 25. بازاریابی فضا.

26. آ یین نامه کارگزاران داخلی و خارجی.

27.55

نقشهجامعتوسعه ای

 

 

 

 

برنامهفیزیکیکلانمنطقه

در طرح توسعه کالبدی انزلی محدوده منطقه به چهار کلان پهنه صنعتی، تجاری، مسکونی و فضاهای سبز و باز تقسیم و سطح مورد نیاز هر یک ارائه گردیدند.

 1.  پهنهصنعتی: تدقیق پهنه صنعتی در مکان پیش بینی شده در حداکثر توسعه به میزان 176.5 هکتار خواهد رسید/فاز اول این توسعه به میزان 57 هکتار و در دو موضوع مشخص جهت توسعه گونه های مختلف صنایع در نظر گرفته شده است/ پارک مرکزی مجموعه با مساحت 153.3 هکتار می تواند پاسخگوی توسعه صنعتی احتمالی در آینده باشد.
 2. پهنهتجاری- خدماتیمرکزمنطقه(CBD:پهنه تجاری- خدماتی مرکز منطقه در حد نهایی توسعه به میزان 85.6 هکتار پیشنهاد شده است. حدود 7 هکتار از این پهنه با عنوان ریز پهنه فرهنگی پیش بینی شده است.
 3. پهنهمسکونی: مساحت سایت های سکونتگاهی روستایی در وضع موجود برابر با 314 هکتار است و در حد نهایی توسعه خود به 388.7 هکتار خواهند رسید و 73 هکتار نیز پیوسته با آن ها جهت اسکان جمعیت جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت، توسعه سکونتگاهی منطقه آزاد بصورت مسیرهای خطی سکونت خواهد بود که از تداوم و به هم پیوستگی روستاها حاصل می شوند.
 4. پارکهایعملکردی،نمایشگاهی،دانشگاهیوگردشگری:

پارکفنآوری: مساحت نهایی )حداکثر( پارک فن آوری منطقه آزاد انزلی 71.6 هکتار پیش بینی شده است که در چهار فاز 5 ساله قابلیت توسعه خواهد داشت.  مساحت اختصاص یافته به فاز اول این مجموعه به میزان 8.6 هکتار می باشد.

پارکبازرگانی: زمین مورد نیاز پارک بازرگانی در فاز اول توسعه، در حوزه خطی جوار پارک رودخانه ای پیشنهادی در نظر گرفته شده است/ این مقدار حدود 5 هکتار مساحت دارد/ در فاز دوم، تداوم توسعه به سوی فشتکه دوم مد نظر است/مساحت حداکثر پارک بازرگانی در فاز نهایی به 3/ 68 هکتار خواهد رسید.

دهکدهسلامت: فاز اول آن مساحتی حدود 5.6 هکتار دارد که در منتهی الیه شمالی پهنه واقع می شود و توسعه های بعدی که عمدتاً شامل فضاهای باز و سبز گسترده می باشند به سوی جنگل فتاتو گسترده خواهد شد/ دهکده سلامت در نهایت توسعه خود، حداکثر 35.5 هکتار مساحت خواهد داشت.

نمایشگاه: موقعیت نمایشگاه در طرح جامع در جنوب منطقه است و توسعه آن از مجاورت مسیر دسترسی به مرکز منطقه آغاز می شود و به سوی جنگل فتاتو امتداد می یابد. نمایشگاه در حداکثر مساحت خود در فاز نهایی توسعه به مساحت 35 هکتار می تواند دست یابد.

دانشگاه: در منطقه آزاد عمدتاً از نوع مجازی است و کارکرد آن در مقیاس بین المللی می باشد/ شهرک دانشگاهی در حد نهایی توسعه به میزان 31.6 هکتار پیشنهاد شده است/فاز اول توسعه دانشگاه 10 هکتار در نظر گرفته شده است که از سمت شرق پیوسته با دهکده سلامت خواهد بود. این دانشگاه سایت مسکونی و خدماتی ویژه خود را در بر می گیرد.

ورزشی: طراحی استادیوم های ورزشی در حداقل ممکن به 5 هکتار زمین نیازمند است. این میزان به علاوه تأسیسات وابسته به ورزشگاه و پارکینگ حدود 10 هکتار می باشد که فاز اول پهنه ورزشی را در بر می گیرد. در فاز بعدی زمین ورزش، مکان سایر ورزش ها و فضای کمپینگ و زمین های تمرین اضافه می گردد و در نهایت توسعه، به میزان 98 هکتار پیش بینی شده است.

58

بررسیعملکردهاوکاربری های بیرونیهمجوارمنطقه

منطقه آزاد انزلی دارای محدود ه ای گسسته است که در جغرافیای نزدیک به هم قرار دارند/به اختصار میتوان گفت که سکونتگاه های روستایی و زمینهای کشاورزی و باغات مربوط به این سکونتگاه ها، دریای خزر و دیگر کاربری های شاخص توریستی نظیر تالاب انزلی و جنگل فتاتو و همچنین شهر انزلی، که مهمترین مقصد توریستی در استان گیلان محسوب می شود، عملکردها و کاربری های بیرونی همجوار با این منطقه را تشیکل می دهند/ در ادامه عملکردها و کاربریهای بیرونی هر یک از این سه قسمت معرفی می شود:

-1ناحیهگلشن )فازتجارتوصنعتمنطقه( ساحل و دریا مرز شمالی این ناحیه را تشیکل می دهد، در عین حال زمینهای کشاورزی و باغ های آبادی های جفرود بالا، جفرود پا یین، گلشن، لیجارکی در قسمت داخلی مرزهای این قسمت قرار دارند/ برای استفاده بهینه از قابلیتهای ساحل و دریا، در طرح جامع این قسمت دارای کاربری گردشگری ساحلی اختصاص یافته است/

در مرز شرقی این ناحیه روستاهای چپربرد و سرخشکی و همچنین زمینهای کشاورزی و باغات این آبادی ها قرار دارند، اگرچه محدوده مسکونی این آبادی ها در خارج از مرزهای منطقه واقع شده اند/ با فاصله کمی از مرز شرقی این ناحیه، یکی از شاخه های خمام رود واقع شده است/همچنین مرز جنوبی این ناحیه نیز به زمین های کشاورزی و باغ های فتاتو، فشتکه، چاپارخانه و گورابجیر ختم می شود که محدوده مسکونی هیچ کدام از آنها در داخل مرزهای منطقه قرار ندارد/چشمگیرترین کاربری این قسمت که بر نقش گردشگری این ناحیه می افزاید، وجود جنگل های فتاتو است که به لحاظ تاریخی نمونه نادری است و از معدود باقی مانده های توسکائستان های قشلاقی حاشیه دریای مازندران می باشد بنابراین یک میراث طبیعی تلقی میگردد/

جاده رشت - انزلی، ادامه تالاب انزلی و بستر رودخانه شیجان و زمین های کشاورزی و باغهای آبادی های گورابجیر و حسن رود، مرزهای غربی این ناحیه از منطقه آزاد را تعریف میکند/

-2 شهرکصنعتیحسنرودوبخشیاززمینهایاطرافآن: این ناحیه از شمال به تاسیسات نظامی نیروی دریایی ختم می شود/ به این ترتیب فاصله بین این قسمت از منطقه آزاد انزلی و دریا، تاسیسات نظامی استقرار یافته است/گفتنی است که کاخ میان پشته بندر انزلی در کنار دریا و در وسط باغ مصفای بسیار وسیعی به مساحت تقریبی 17 هکتار ساخته شده و یک طرف آن مشرف به دریاست، در همین قسمت قرار داشته و هم اکنون در اختیار نیروی دریایی است/

شرق ناحیه به جاده رشت - انزلی و پس از آن ادامه منطقه آزاد است و در غرب، زمین های کشاورزی آبادی طالب آباد و مرداب انزلی واقع شده است /این مرداب از نظر ملی و بین المللی و به لحاظ ارزش های علمی، فرهنگی تاریخی، چشم اندازها و مناظر طبیعی از نظر زیبایی شناسی و ارز شهای اقتصادی – اجتماعی، ارزش بسیار بالایی دارد، لذا در طرح جامع به کاربری هایی نظیر سبز گردشگری و ورزش های ویژه آب های آرام اختصاص یافته است/و بالاخره جنوب این ناحیه نیز به بخش هایی از اراضی کشاورزی آبادی های توکسرشیجان، شیجان و زرنگ محله ختم می شود/

-3محدودهبندریادارهکلبنادرودریانوردیگیلاندربندرانزلی: این ناحیه که در داخل محدوده شهر انزلی قرار دارد، از سمت شمال به دریای خزر و از سایر جهات به شهر انزلی محدود می شود/

 

بررسیموقعیتمنطقهدرنسبتبامراکزعمدهفعالعملکردی،اقتصادیوجمعیتی

منطقه آزاد انزلی در فاصله 40 کیلومتری شمال غربی شهر رشت )مرکز گیلان( در کرانه جنوبی دریای خزر واقع شده است/

بندر انزلی یکی از بنادر فعال در بین 5 کشور حاشیه دریای خزر و بزرگترین بندر حاشیه شمالی کشور است که به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی کشورهای آسیای جنوب شرقی، حاشیه خلیج فارس، جمهوری های آسیای میانه، قفقاز، روسیه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است/

 

اولویتهایاجراییوتوسعهایمنطقه

اولویتهاینخستاجرایی:

-1 تأمین دسترسی بندرگاه به بزرگراه رشت- انزلی: همان طور که اشاره شد، فعالیت های صنعتی به لحاظ نقشی که منطقه به عهده خواهد گرفت مهم ترین هسته توسعه است/ در اولویت نخست، شکل گیری دسترسی مذکور میتواند فعالیت های صنعتی را متمرکز کند و توسعه ارگانیک آن را جهت دهد/

-2 ایجاد دسترسی ازCBD  علاوه بر این که هسته اولیه CBD را منسجم خواهد کرد، امکان دسترسی مستقیم به هسته های اولیه پارک بازرگانی، پارک فن آوری و خدمات مولد را نیز فراهم می آورد/

-3 محور دسترسی دیگری که در مرحله اول توسعه می بایست ایجاد شود، مسیری است که از بزرگراه رشت انزلی، به پهنه ورزش می رسد/

این پهنه در فاز نخست استادیوم فوتبال است که به این بزرگراه متصل می شود/ در این صورت این مسیر توسعه، استادیوم ورزشی را که نیازمند زیرساخت های گسترده و کالبد منسجم است، از تالاب انزلی که به لحاظ زیست محیطی آسیب پذیر است دورتر می سازد/

-4 ایجاد دسترسی از پهنه سکونت ویژه به سوی جنگل فتاتو اولیه توسعه پهنه های دهکده سلامت و دانشگاه را شکل میدهد/

اولویتدومتوسعه،احداث ورودی از بزرگراه رشت- انزلی به CBD مدنظر است که یک از مهم ترین مبادی ورود- خروج منطقه ورودی CBD است/با شکل گیری این قطعه از مسیر هسته اولیه نمایشگاه نیز می تواند توسعه یابد/

احداث پارکهای رودخانه ای علاوه بر این که از اندام طبیعی رودخانه ها حفاظت فعال زیست محیطی میکند، در تداوم گسترش پهنه های در اولویت توسعه قرار دارند/ این پارکهای رودخانه ای قبل از توسعه محور رادیال می تواند ارتباط پیاده میان هسته های ارگانیک اولیه را برقرار سازند/

66

دراولویتسوم،احداث محور رادیال منطقه مدنظر است که به صورت یک حلقه ارتباطی پهنه های توسعه متمرکز اولیه را در برگرفته و به هم متصل میکند/همچنین اتصال حوزه شرقی و غربی منطقه آزاد در این مرحله صورت خواهد پذیرفت )پل روگذر حسن رود(

به طور کلی پس از شکل گیری هسته های توسعه ارگانیک، گسترش کمی در هر پهنه عملکردی وابسته به توسعه کیفی در هر دوره زمانی است/

 

چشماندازظرفیتهای  بخشیمنطقه

چشماندازمنطقهآزادتجاریصنعتیانزلیدرطرحراهبردیوجامعمنطقهآزادانزلی:

 • منطقه جهانی- فراهم آوردن فضا، زیر ساخت ها و شبکه های حقیقی و مجازی لازم برای جریان جهانی سرمایه، کالا و خدمات، دانش و فن آوری، گردشگری به عنوان دروازه تعامل مثبت ایران و جهان در حوزه دریای خزر)کاسپین(
 • منطقه هوشمند- تقویت و توسعه نهادها و سازما نهای مشارکتی و توانمندسازی و تواناسازی مردم برای تبدیل توسعه به فرآیند اجتماعی، همراه با توسعه ICT ، پیوند با شبکه دانش، توسعه اقتصاد دانش پایه و محیط نوآوری/
 • منطقه سبز- تقویت و توسعه نهادها و سازمان های حفظ و احیاء منابع طبیعی، میراث فرهنگی و سرمایه های اجتماعی در جهت توسعه پایدار منطقه آزاد و استان گیلان/

در طرح راهبردی و جامع منطقه آزاد انزلی پس از تحلیل و استنتاج حاصل از ارتباط متقابل چشم انداز اولیه با نتایج حاصل از تحلیل و تلفیق مطالعات، چشم انداز مقدماتی درازمدت محدوده طرح جامع با رعایت اصول سازگاری، امکان پذیری و سایر عوامل مؤثر تدقیق شده و جهتگیر ی های “راهبردی – کارکردی” و “راهبردی کالبدی” به شرح زیر تعیین شد:

تدقیقجهتگیریراهبردیکارکردی

 • بندرگاه منطقه آزاد انزلی با ظرفیت 3 میلیون تن سالانه احداث خواهد شد/
 • کارکرد پشتیبان گردشگری در سطح عملکرد منطقه ای و ملی برای منطقه آزاد قابل تصور است/

تبدیل ظرفیت 7 درصدی بازرگانی در حوزه کشورهای CIS و ECO به 30 درصد استفاده از پتانسیل بازرگانی جهت مناسبات بازرگانی با کشورهای مورد بررسی با تیکه بر مزیتهای نسبی ایران/

 • استقرار صنایع با تکنولوژی بالا و در نظر گرفتن محدودیت زمین برای استقرار صنایع زمین بر، استقرار صنایع مواد غذایی، تولید پوشاک، تولید چوب و محصولات چوبی، تولید ابزار پزشکی، تولید ماشین آلات تولید و انتقال برق، تولید مبلمان، تولید محصولات کاغذی به دلیل ضریب مکانی مناسب آ نها و همچنین ضرایب به دست آمده ازجدول داده- ستانده، استقرار صنایع با تولیدات کارخانه ای به دلیل اینکه حدود 7 درصد از واردات کشورهای کارخانه ای است و کالاهای کارخانه ای مزیت نسبی بالایی نسبت به CIS و ECOعضو ترکیب کنونی صادرات ایران شامل مواد خام کشاورزی، سوخت و فلزات دارد/
 • امکان استقرار فعالیت های اکتشاف و استخراج سوخت های فسیلی بدلیل موقعیت استراتژ یک منطقه آزاد در کریدور بین المللی و کشورهای پیرامون دریای خزر، امکان استقرار فعالیت های مربوط به تعمیر کشتی در منطقه آزاد به دلیل موقعیت اقلیمی و جغرافیایی و ارتباط منطقه با پس کرانه/
 •  در منطقه آزاد انزلی خدمات مولد شامل بازاریابی، طراحی و خدمات مالی ارائه خواهد شد/به دلیل رویکرد منطقه آزاد به عنوان منطقه هوشمند، خدمات مولد ارتباط بین پهنة صنعت و پهنة آموزش عالی و پژوهش را برقرار کرده و زمینة تولید تکنولوژی و فن آوری را فراهم خواهد آورد/
 • منطقه آزاد انزلی از طریق اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد مدیریت چالاک، اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی و پرهیز از دیوان سالاری دولتی موجب کاهش هزینه های معاملاتی خواهد شد/
 •  ایجاد امکان مشارکت گروه های ذینفع و بودجه ریزی مشارکتی از طریق تعامل با گرو ههای ذینفع و هدف و تأثیرمداوم نظرات مدیران ارشد نهادها و ارگان های مؤثر در الگوی توسعه فضایی و روند برنامه ریزی راهبردی منطقه آزاد انزلی/

تدقیقجهتگیریراهبردیکالبدی

 • احداث بندرگاه منطقه آزاد انزلی در منتهی الیه غربی منطقه با در نظر گرفتن حریم نیروی دریایی آغاز شده است/
 •  احداث بندرگاه در داخل دریا برای کسب حداکثر مطلوبیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی/
 • پهنه صنعتی در شرق آزاد راه و راه آهن مصوب رشت – انزلی و در محدوده جنوب غربی بندرگاه تثبیت شده است/
 •  در الگوی توسعه کاربر یهای مسکونی و مسکونی ویژه با لحاظ کی استثناء در خارج از محدوده 140 هکتاری استقرار یافته است و این پهنه ها به صورت فشرده و پیوسته به کانو نهای جمعیتی جانمایی شده است و احداث یک کانون جمعیتی موسوم به شهر جدید برای ارایه خدمات برتر شهری در دستور کار قرار دارد/
 •  در الگوی توسعه پهنه های گردشگری ساحلی، دهکده سلامت، کشاورزی و دانشگاه با در نظر گرفتن موقعیت جنگل فتاتو، در اطراف آن مکانیابی شده اند/
 • پهنه گردشگری ورزشی در شرق تالاب انزلی و پهنه گردشگری ساحلی در شمال جنگل فتاتو و دسترسی های در نظر گرفته شده به هر کدام در الگوی توسعه، زمینه ایجاد زنجیره های گردشگری زمینی و دریایی بین تالاب انزلی، جنگل فتاتو و پارک ملی بوجاق را فراهم خواهد آورد/
 •  بندرگاه مصوب منطقه آزاد، متنوع سازی کارکردها و پهنه ها در منطقه و ارائه پیشنهادات مشخص برای زیرساخت هایی نظیر راه، راه آهن و پهنه های پشتیبان و لجستیک بندرگاه مواردی است که موجب آماده سازی فضای منطقه با کارکردهای گوناگون و متنوع و با خدمات پشتیبانی کامل خواهد شد/

 

 

منابع و مآخذ:

1-    سایت سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی www.anzali-fz.org

2-    سایت دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه کشور     www.freezones.ir

3-    سایت وزارت راه و شهرسازی www.mrud.ir

4-    سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.rai.ir

5-    «طرح راهبردی منطقه آزاد انزلی» تهیه شده توسط مهندسان مشاور عرصه - سال 1388

6-     «مستندات و سندتوسعه استان گیلان» تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی- سال1384

7-    «مستندات و سندتوسعه شهرستان بندر انزلی» تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی- سال1384

8-    «مجموعه گزارشات و مستندات توسعه روابط خارجی استان گیلان»- تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری گیلان-سالهای 91-1389

/ 1 نظر / 36 بازدید
همسریابی

سلام. آیا شما مجردین ؟ آیا شما هنوز نیمه ی گمشده تان را پیدا نکردید؟آیا از وقت گذرانی از چت روم و جامعه های مجازی خسته شدید؟آیا از تنهای و بدون عشق زندگی کردن خسته شدید؟آیا بدنبال آغاز یک رابطه ی شیرین و همیشگی با بهترین محبوب خود هستید؟آیا همسر خود را به هر دلیلی از دست دادید؟ شما رو دعوت میکنیم تا به بهترین و جامع ترین سایت همسریابی آنلاین،جامعه ی مجردین آماده ی ازدواج بپیوندید و عاشق و معشوق خود را پیدا کنید. یک زندگی پر از مهر و محبت منتطر شماست.بیش از این یار خود را در همسرتاپ منتظر نگذارید.همسرتاپ خدمتگذار تمامی جوانان عزیز کشورمان ایران می باشد.باشد که قدمی باشد در راستای تسهیل امر ازدواج. http://www.hamsartap.org (با امکان تبادل لینک اتوماتیک)