آمار واردات آهن آلات گمرکات گیلان و مازندران 91-1390

آمار واردات آهن آلات گمرکات گیلان و مازندران 91-1390   91 90 تغییرات (درصد) وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری آستارا       مجموع آهن آلات       10464430 85911921382 6953057 8920500 61726255535 5680873 17.3 39.2 22.4 مجموع واردات       89812535 766677071658 54850214 138629161 717245903622 66306386 -35.2 6.9 -17.3 سهم آهن آلات از کل       11.7 11.2 12.7 6.4 8.6 8.6 5.2 2.6 4.1 سهم آهن آلات از کل استان       0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 منطقه آزاد بندر انزلی       مجموع آهن آلات       2613217776 25282374689373 1815842811 4410271568 35834155464055 3279425401 -40.7 -29.4 -44.6 مجموع واردات       3024441842 30039175173224 2120511422 4730216303 38152727339407 3491363844 -36.1 -21.3 -39.3 سهم آهن آلات از کل       86.40 84.16 85.63 93.2 93.9 93.9 -6.8 -9.8 -8.3 سهم آهن آلات از کل استان       94.8 94.8 94.7 94.5 94.8 94.8 0.3 0.0 -0.1 منطقه آزاد حسن رود       مجموع آهن آلات       132702652 1304829441663 93961458 245508404 1900169652907 174664588 -45.9 -31.3 -46.2 مجموع واردات       136339056 1781436964870 121124298 250922091 2084869474678 191433793 -45.7 -14.6 -36.7 سهم آهن آلات از کل       97.3 73.2 77.6 97.8 91.1 91.2 -0.5 -17.9 -13.7 سهم آهن آلات از کل استان       4.8 4.9 4.9 5.3 5.0 5.0 -0.4 -0.1 -0.1 استان گیلان       مجموع آهن آلات استان 2756384858 26673116052418 1916757327 4664700472 37796051372497 3459770863 -40.9 -29.4 -44.6 مجموع واردات استان 3250593433 32587289209752 2296485933 5119767555 40954842717707 3749104023 -36.5 -20.4 -38.7 سهم آهن آلات از کل 84.8 81.9 83.5 91.1 92.3 92.3 -6.3 -10.4 -8.8 سهم واردات آهن آلات استان از کشور 42.57 34.7 36.2 51.6 45.2 45.2 -9.0 -10.6 -9.0 سهم واردات  استان از کشور 8.25 3.9 4.3 13.34 6.09 6.07 -5.1 -2.2 -1.8 امیر آباد       مجموع آهن آلات       354766092 3528944453717 243013854 592901862 4788788394498 443501586 -40.2 -26.3 -45.2 مجموع واردات       1595793754 11385830118057 745772871 1399889697 8668085423986 790375005 14.0 31.4 -5.6 سهم آهن آلات از کل       22.2 31.0 32.6 42.4 55.2 56.1 -20.1 -24.3 -23.5 سهم آهن آلات از کل استان       51.4 51.2 52.8 57.3 57.6 57.8 -5.8 -6.4 -5.0 بندر نوشهر       مجموع آهن آلات       293274160 3026093156848 190000740 410206068 3255016012605 298908118 -28.5 -7.0 -36.4 مجموع واردات       775322087 6791612161766 435337833 708492271 5198196909689 475213556 9.4 30.7 -8.4 سهم آهن آلات از کل       37.8 44.6 43.6 57.9 62.6 62.9 -20.1 -18.1 -19.3 سهم آهن آلات از کل استان       42.5 43.9 41.3 39.6 39.1 39.0 2.9 4.8 2.3 فریدون کنار       مجموع آهن آلات       41746687 334584755790 27290763 32390815 270948408537 24392700 28.9 23.5 11.9 مجموع واردات       65327380 520325171897 36391632 48102460 322008454405 28976601 35.8 61.6 25.6 سهم آهن آلات از کل       63.9 64.3 75.0 67.3 84.1 84.2 -3.4 -19.8 -9.2 سهم آهن آلات از کل استان       6.1 4.9 5.9 3.1 3.3 3.2 2.9 1.6 2.7 مازندران       مجموع آهن آلات استان 689786939 6889622366355 460305357 1035498745 8314752815640 766802404 -33.4 -17.1 -40.0 مجموع واردات استان 2436443220 18697767451720 1217502336 2156484428 14188290788080 1294565161 13.0 31.8 -6.0 سهم آهن آلات از کل 28.3 36.8 37.8 48.0 58.6 59.2 -19.7 -21.8 -21.4 سهم واردات آهن آلات استان از کشور 10.7 9.0 8.7 11.5 10.0 10.0 -0.8 -1.0 -1.3 سهم واردات  استان از کشور 6.2 2.3 2.3 5.62 2.11 2.09 0.6 0.1 0.2                           واردات آهن آلات کشور 6475267683 7.69268E+13 5289798665 9039826789 8.35301E+13 7651661641 -28.4 -7.9 -30.9 سهم واردات آهن آلات از کل واردات 16.4 9.3 9.9 23.6 12.4 12.4 -7.1 -3.2 -2.5 کل واردات کشور 39390882373 830918175291820 53348327197 38379194981 673041992058582 61808190007 2.6 23.5 -13.7

/ 0 نظر / 10 بازدید