سوالات اقتصاد کلان- قسمت 2

سوال 1- اگرروابط زیربرقرارباشد:

G=T=40     I=400      C=300+0/8y

هدف دولت این باشدکه درآمدملی ١٠٠ واحدپولی افزایش یابدمخارج دولت چقدربایدتغییریابد؟ 

سوال 2- باتوجه به اطلاعات زیردرآمدملی تعادلی رابدست آورید؟

C=89+0/6y     M1=0/1y      M2=240-250r     I=120-150r      

سوال 3- اگرتقاضای پول تنهاانگیزه معاملاتی داشته باشدافزایش نرخ مالیات چه تاثیری برنرخ بهره ودرآمدملی تعادلی دارد؟

سوال 4- اگرشاخص قیمت مصرف کننده درسال ١٣٨۵معادل ۴٢٠بوده وسال١٣٧۵ به عنوان سال پایه درنظرگرفته شودآنگاه نرخ تورم درسال ٨۵نسبت به سال ٧۵چقدراست؟

سوال 5- اطلاعات زیر در مورد یک اقتصاد فرضی برای یک سال معین در دست است؟(کارمزد احتسابی منظورنمی شود)

ارزش افزوده بخش های صنعت  10000 ریال’کشاورزی  12000 ریال ’خدمات ١5000  ریال’مالیات غیرمستقیم 2000 ریال وخالص پرداخت عوامل تولید از خارج 2000- ریال،درآمد ملی رابدست آورید؟

سوال 6- اگردولت افزایش سوبسیدراباافزایش مالیات جبران نمایدتولیدملی چگونه تغییرمی یابدچرا؟

سوال 7- اگرشخصی تمامی سطح درآمدخودرامصرف کندمیل نهایی به مصرف وپس اندازچقدراست؟ 


سوال 8- اگرروابط زیربرقرارباشدبه ٣سوال زیرپاسخ دهید؟

G=T=20     I=50      C=100+./75Yd

-       مقداردرآمدملی درحالت تعادل رابدست آورید؟

-       اگرهدف دولت افزایش درآمدملی به میزان ۶٠ واحدباشدودرضمن بودجه نیزمتوازن باشدمخارج دولت ومالیات به چه مقداربایستی زیادشوند؟

-        ضریب تکاثری سرمایه گذاری رابدست آورید؟

سوال 9- اگرکالای Xنان باشدقیمت وارزش افزوده نان رابدست آورید؟ 

دستمزد200   

اجاره 50

بهره 100

سود 70

ارزش کالای واسطه ای 20

سوال 10- چراکلاسیک ها طرفداردخالت دولت دراقتصادنمی باشند ؟ 

سوال 11- اگرکشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره صفرباشدکارائی فروش اوراق قرضه رابررسی نمائید؟ 

سوال 12- تقاضای پول ازدیدگاه کینزینهارابنویسید؟  


/ 0 نظر / 14 بازدید