«سوالات تشریحی و تستی اقتصاد کلان» چرخه تولید و درآمد، حساب تولید و ش

«سوالات تشریحی و تستی اقتصاد کلان»

 چرخه تولید و درآمد، حساب تولید و شاخص قیمت ها

(استاد تیمور رحمانی- بخش1)

 1. فرض کنید در سال 1381، اطلاعات زیر به قیمت ثابت سال 69، در دسترس باشد:
 • ارزش افزوده نفت 6000
 • ارزش افزوده خدمات 10000
 • ارزش افزوده کشاورزی 2000
 • ارزش افزوده صنعت و معدن 3000
 • سوبسید 500
 • درآمد عوامل تولید ایرانی از خارج 200
 • درآمد عوامل تولید خارجی از ایران 350
 • مالیات های غیر مستقیم 400
 • کارمزد احتسابی 600
 • خالص صادرات 250-
 • استهلاک 1500

 مطلوب است:

الف) محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ب) محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ج) محاسبه تولید خالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

د) محاسبه تولید خالص داخلی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

 

 1. برای کشوری که از روش درآمدی GNP را محاسبه می نماید، فرض کنید اطلاعات زیر موجود باشد:

بهره خالص پرداختی توسط بنگاه ها 1200

سود پرداختی به سهامداران 1500

درآمد مشاغل فردی 2200

مالیات غیر مستقیم پرداختی بنگاه ها 800

حق بیمه های اجتماعی 900

بهره پرداختی توسط مصرف کنندگان 200

پرداخت های انتقالی دولت 300

درآمد های حاصل از اجاره بها 1500

سود توزیع نشده شرکت ها 1500

مالیات بر سود شرکت ها 800

استهلاک 1400

حقوق و دستمزد 4000

خالص بهره پرداختی دولت 300

مالیات بر درآمد خانوار 1000

پرداختهای انتقالی بنگاه ها 250

مطلوب است:

الف) محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ب) محاسبه تولید خالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ج) محاسبه درآمد شخصی و درآمد قابل تصرف

 

 1. فرض کنید اطلاعات زیر برای سال 1381 موجود باشد:

مخارج مصرفی دولت 2000

تغییر در موجودی انبار 500

واردات کالا و خدمات 1200

خالص درآمد عوامل تولید از خارج 300-

استهلاک سرمایه ثابت 1200

مخارج مصرفی خصوصی 7000

سرمایه گذاری ناخالص داخلی 3000

صادرات کالاها و خدمات 1000

اشتباهات آماری 200-

خالص مالیات غیر مستقیم 250-

مطلوب است:

الف) محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ب) محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

ج) محاسبه تولید خالص ملی به قیمت عوامل و به قیمت بازار

 

 1. فرض کنید اطلاعات مربوط به قیمت ها و مقادیر کالاها در سه سال 1379، 1380، و 1381 در کشوری که صرفاً دو کالا تولید میکند به صورت زیر باشد:

 

1379(سال پایه)

1380

1381

کالا

قیمت

مقدار

قیمت

مقدار

قیمت

مقدار

کره

500

100

600

105

750

110

پیراهن

1500

200

1700

220

2000

250

مطلوب است:

الف) محاسبه شاخص لاسپیرز سال های 1380 و 1381 و نرخ تورم شاخص مزبور در این سال ها

ب)  محاسبه شاخص پاشه سال های 1380 و 1381 و نرخ تورم شاخص مزبور در این سال ها

ج) تعیین اینکه رفاه طی سال های 1380 و 1381 نسبت به 1379 افزایش یافته یا کاهش

 

 1. فرض کنید نرخ تورم سالیانه 10 درصد بوده و ثابت باشد. در آنصورت اگر شاخص قیمت ها در سال 1370 برابر با 200 باشد، در سال های 71، 72، 73، 74، 75، و 76 چه عددهایی خواهد بود؟ چنانچه درآمد ملی به قیمت های جاری در این فاصله دو برابر شده باشد، رفاه چه تغییری کرده است؟
 2. در یک اقتصاد بسته و بدون دولت، درآمد وقتی در تعادل است که:
  1. موجودی انبار صفر باشد
  2. تغییر در موجودی انبار برنامه ریزی نشده صفر باشد
  3. سرمایه گذاری واقعی از سرمایه گذاری برنامه ریزی شده کمتر باشد
  4. موجودی انبار بیشتر از صفر باشد
 1. با نرخ تورم 20 درصد در سال، 100 تومان پول پس از 5 سال چقدر قدرت خرید حقیقی دارد؟
  1. 30 تومان
  2. 40 تومان
  3. 50 تومان
  4. 20 تومان
 1. در محاسبه تولید ناخالص داخلی، تغییرات موجودی انبارها می بایستی در روش؛
  1. تولید منظور شود
  2. درآمد منظور شود
  3. هزینه منظور شود
  4. ارزش افزوده منظور شود
 1. هنگامی که سطح قیمت در حال افزایش است و ما تورم داریم، انتظار می رود؛
  1. GNPr(حقیقی) بیشتر از GNPn(اسمی) باشد.
  2. GNPr(حقیقی) کمتر از GNPn(اسمی) باشد.
  3. GNPr(حقیقی) برابر با GNPn(اسمی) باشد.
  4. هیچکدام
 1. در محاسبه GNP، به منظور جلوگیری از احتساب مضاعف، می توان یکی از اعمال زیر را انجام داد:
  1. فقط ارزش کالاهای واسطه ای را به حساب آورد
  2. فقط ارزش کالاهای نهایی را به حساب آورد
  1. ارزش کالاهای واسطه ای و نهایی را به حساب آورد
  2. تمامی معاملات و مبادلات را به حساب آورد
 1. شرط ایجاد تعادل در الگوی سه بخشی اقتصاد کلان، این است که:
 1. مالیات ها(T) با خرید های دولت(G) برابر باشد
 2. پس انداز(S) با سرمایه گذاری(I) برابر باشد
  1. S+T، با I+G برابر باشد
  2. تمامی موارد فوق صحیح می باشد
 1. فعالیت کدامیک از بازارهای زیر در چارچوب محاسبه GNP منظور می گردد؟
  1. بازار اوراق قرضه
  2. بازار کالاهای تسلیحاتی دولت
  3. بازار مواد مخدر
  4. بازار خرید و فروش ارز
 1. کدامیک از موارد زیر در چارچوب حسابهای ملی سرمایه گذاری محسوب می شود؟
  1. خرید سرقفلی یک مغازه
  2. موجودی انبار
  3. خرید اتومبیل جدید برای کسب و کار
  4. خرید زمین
 1. اگر شاخص قیمت در کشوری در یک سال معین برابر 1200 باشد، در اینصورت چه نتیجه ای در مورد تورم در این سال می توان گرفت؟
  1. نرخ تورم بسیار شدید بوده  است
  2. تورم ناشی از فشار دستمزد وجود داشته است
  3. تورم نسبتاً بالایی وجود داشته است
  4. نتیجه ای در خصوص تورم نمی توان گرفت
 1. هنگامی که شاخص قیمت از 125 به 150 افزایش می یابد، در اینصورت ارزش پول،
  1. 25% افزایش می یابد
  2. 20% افزایش می یابد
  3. 25% کاهش می یابد
  4. 17% کاهش می یابد
 1. در دوران تورم،
  1. GNPr و GNPn هردو با یک نرخ افزایش می یابند
  2. GNPr با نرخی سریع تر از GNPn افزایش می یابند
  3. GNPr با نرخی کند تر از GNPn افزایش می یابند
  4. نمی توان در مورد نرخ رشد این دو چیزی گفت
 1. اگر نرخ تورم در سال 18% باشد، سطح عمومی قیمت ها بعد از چند سال 2 برابر می شود؟
  1. 10
  2. 5
  3. 4
  4. 3
 1. اگر تولید ناخالص داخلی حقیقی و شاخص قیمت ها هردو افزایش یافته باشند،
  1. GDPn تغییری نکرده است
  2. GDPn زیاد شده است
  3. GDPr کاهش یافته است
  4. GDPn کم شده است
 1. چنانچه میزان یارانه(TR) با مالیات های غیر مستقیم(Tind) برابر باشد، در اینصورت،
  1.   GNPm (به قیمت بازار) با GNPf (به قیمت عوامل) برابر می شود
  2. GNPn (به قیمت جاری) با GNPf (به قیمت عوامل) برابر می شود
  3. GNPn (به قیمت جاری) با GNPr (به قیمت ثابت) برابر می شود
  4. GNPn (به قیمت جاری) با GNPm (به قیمت بازار) برابر می شود
 1. فرض کنید یک شهروند ژاپنی صاحب چند واحد آپارتمان در تهران می باشد. اجاره ای که او از این آپارتمان ها دریافت میکند،
  1. در GNP ایران منظور می شود
  2. در GNP ژاپن منظور می شود
  3. در GDP ایران منظور نمی شود
  4. در GDP ژاپن منظور می شود

 

/ 1 نظر / 195 بازدید
قلی پور

7) اگر فردی با صرف 2000 تومان برای آب و برق و مواد شوینده لباس خود را شستشو و اتو کند که اگر چنانچه این کار را به خشک شوئی واگذار میکرد مبلغ 3500 بایستی پرداخت می کرد،چه مبلغی از این بابت در GNP بایستی ثبت شود؟