بررسی روند مبادلات کالایی استان با سایر استان های کشور، طی دوره91 – 84

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره (4)، مجموع کالاهای صادره از استان به سایر استان های کشور، در سال 91، 6055 هزارتن و مجموع کالاهای وارده به استان، 6748 هزار تن بوده که با این حساب، خالص جریان کالای صادره از استان، 693 -  هزارتن می باشد. بعبارتی استان گیلان در سال 91 با تراز منفی جریان کالا به میزان 693 هزار تن روبرو بوده است. با توجه به اطلاعات مربوط به سال های 84 و 88، در خصوص وجود تراز مثبت جریان کالا از استان(به ترتیب 1194 هزار تن برای سال 84 و 2215 هزار تن برای سال 88)، نسبت به نتایج سال 91 ، می بایستی با تامل بیشتری نگریست. چرا که اساساً بروز پدیده های چالش زا در امر ترانزیت کالاها-و خصوصاً آهن آلات- از استان به سایر استان های کشور(که بطور مشروح در مباحث قبلی توضیح داده شد)، سال 91 را برای جریان کالاها و علی الخصوص جریان خروجی کالا از استان، به سالی خاص و پرفراز و نشیب تبدیل نموده است.

با نگاهی به سهم صادرات کالاها از استان به سایر استان های کشور(جریان خروجی کالا از استان)، مشاهده می گردد که در سال 84، استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران، اردبیل و قزوین، به ترتیب با 28.2 درصد، 11.4 درصد، 10.5 درصد، 6.4 درصد، 5.7 درصد و 5.5 درصد سهم، از کل جریان خروجی کالا از استان، در مکان های اول تا ششم قرار دارند. این 6 استان در مجموع 67.7 درصد از کالاهای صادره استان را بخود اختصاص میدهند. با این وجود می توان گفت، حدود 59 درصد از کالاهای خروجی استان، به مقصد استان های مجاور و در فاصله نزدیک صادر شده اند. البته به استثنای استان اصفهان که عمده کالاهای فلزی را پذیرا بوده است. همچنین در سال 88، استان های تهران، آذربایجان شرقی، قزوین، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی و اردبیل، به ترتیب با 32 درصد، 14 درصد، 9.9 درصد، 8.7 درصد، 6.8 درصد،2.7 درصد و 2.5 درصد سهم، از کل جریان خروجی کالا از استان، در مکان های اول تا هفتم قرار دارند. این 7 استان نیز در مجموع 76.6 درصد از کالاهای صادره استان را بخود اختصاص میدهند. از طرف دیگر، حدود 70 درصد از کالاهای خروجی استان، به مقصد استان های مجاور و در فاصله نزدیک صادر شده اند. در سال 91 نیز استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، و البرز، به ترتیب با 23.3 درصد، 14.8 درصد، 13.4 درصد، 9.7 درصد، 6.4 درصد، و4.3 درصد سهم، از کل جریان خروجی کالا از استان، در مکان های اول تا ششم قرار دارند. این 6 استان در مجموع 71.9 درصد از کالاهای صادره استان را بخود اختصاص میدهند. از طرف دیگر، حدود 67 درصد از کالاهای خروجی استان، به مقصد استان های مجاور و در فاصله نزدیک صادر شده اند. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که طی دوره 91-84، اولاً، با توجه به سهم حدود 70 درصدی 6 استان کشور از مجموع کالاهای صادره استان، الگو و ساختار مقاصد صادراتی استان، پایدار و باثبات بوده و ثانیاً، عمده مقاصد صادراتی استان با توجه به سهم حدود 65 درصدی از کل کالاهای خروجی، استان های نزدیک و همجوار، و کمتر از 4 درصد آنهامربوط به استان های جنوبی کشور بوده است.

سهم واردات کالاها از سایر استان های کشور به استان گیلان(جریان ورودی کالا به استان)، حاکی از آن است که، در سال 84، استان های تهران، اصفهان، اردبیل، خوزستان، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی، و مازندران، به ترتیب با 19.1 درصد، 11 درصد، 10.5 درصد، 7 درصد، 5.9 درصد، 5.5 درصد، 4.8 درصد و 4.6 درصد سهم، از کل جریان ورودی کالا به استان، در مکان های اول تا هشتم قرار دارند. این 8 استان در مجموع 68.4 درصد از کالاهای وارده به استان را بخود اختصاص میدهند. با این وجود می توان گفت، حدود 45 درصد از کالاهای ورودی به استان، از مبداء استان های مجاور و در فاصله نزدیک انجام شده است. همچنین در سال 88، استان های تهران، اردبیل، اصفهان، خوزستان، مرکزی، قزوین، هرمزگان، سمنان، آذربایجان شرقی، و مازندران، به ترتیب با 20.5 درصد، 15.3 درصد، 11 درصد، 7 درصد، 5.7 درصد، 5 درصد، 4.5 درصد، 4.3 درصد، 4.2 درصد و 4 درصد سهم، از کل جریان ورودی کالا به استان، در مکان های اول تا دهم قرار دارند. این 10 استان نیز در مجموع 77.5 درصد از کالاهای وارده به استان را بخود اختصاص میدهند. از طرف دیگر، حدود 46 درصد از کالاهای ورودی به استان، از مبداء استان های مجاور و در فاصله نزدیک وارد شده اند. در سال 91 نیز استان های تهران، اصفهان، خوزستان، اردبیل، البرز، هرمزگان، مازندران، آذربایجان شرقی و قزوین، به ترتیب با 14درصد، 10 درصد، 9.5 درصد، 8.5 درصد، 6.9 درصد، 5.4 درصد، 5.3 درصد و 5.3 درصد سهم، از کل جریان ورودی کالا به استان، در مکان های اول تا نهم قرار دارند. این 9 استان در مجموع 70.4 درصد از کالاهای وارده به استان را بخود اختصاص میدهند. از طرف دیگر، حدود 47 درصد از کالاهای ورودی به استان، از مبداء استان های مجاور و در فاصله نزدیک وارد شده اند. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که طی دوره 91-84، اولاً، با توجه به سهم حدود 72 درصدی 9 استان کشور از مجموع کالاهای وارده به استان، الگو و ساختار مبادی وارداتی به استان، پایدار و باثبات بوده و ثانیاً، حدود 46 درصد از کالاهای وارداتی به استان از استان های نزدیک و همجوار، و حدود 15 درصد آنها از استان های جنوبی کشور بوده است.

با نگاهی به خالص جریان صادرات کالاها از استان به سایر استان های کشور(خالص جریان خروجی کالا از استان)، مشاهده می گردد که در سال 84، جریان کالایی استان، بیشترین تراز مثبت را بااستان های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران، یزد، خراسان رضوی، و اصفهان، به ترتیب با 714 هزار تن، 409 هزار تن، 148 هزار تن، 132 هزار تن، 119 هزار تن، و 101 هزار تن، داشته و این 6 استان در مکان های اول تا ششم قرار دارند. همچنین، جریان کالایی استان، بیشترین تراز منفی را بااستان های سمنان، اردبیل، هرمزگان، و خوزستان به ترتیب با 188 هزار تن، 134 هزار تن، 121 هزار تن، و 87 هزار تن، داشته و این 4 استان در مکان های اول تا چهارم قرار دارند. در سال 88، جریان کالایی استان، بیشترین تراز مثبت را بااستان های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران، یزد، خراسان رضوی، و اصفهان، به ترتیب با 714 هزار تن، 409 هزار تن، 148 هزار تن، 132 هزار تن، 119 هزار تن، و 101 هزار تن، داشته و این 6 استان در مکان های اول تا ششم قرار دارند. همچنین، جریان کالایی استان، بیشترین تراز منفی را بااستان های سمنان، اردبیل، هرمزگان، و خوزستان به ترتیب با 188 هزار تن، 134 هزار تن، 121 هزار تن، و 87 هزار تن، داشته و این 4 استان در مکان های اول تا چهارم قرار دارند. در سال 91 نیز جریان کالایی استان، بیشترین تراز مثبت را بااستان های مازندران، تهران، آذربایجان شرقی، قزوین، گلستان، زنجان، و بوشهر به ترتیب با 531 هزار تن، 468 هزار تن، 453 هزار تن، 232 هزار تن، 41 هزار تن، 30 هزار تن، و 13 هزار تن داشته و این 7 استان در مکان های اول تا هفتم قرار دارند و همچنین، جریان کالایی استان، بیشترین تراز منفی را بااستان های خوزستان، اردبیل، هرمزگان، اصفهان، و البرز به ترتیب با 479 هزار تن، 443 هزار تن، 328 هزار تن، و 291 هزار تن، و 202 هزار تن داشته و این 5 استان در مکان های اول تا پنجم قرار دارند.

بررسی روند تغییرات طی دوره 91-84، حاکی از آن است که، از حیث متوسط نرخ رشد سالیانه جریان خروجی کالا از استان گیلان به سایر استان های کشور، استان های بوشهر، گلستان، مازندران، چهار محال و بختیاری، قزوین، خراسان شمالی، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، زنجان و هرمزگان، به ترتیب با 18.5، 16.1، 14.8، 12.9، 10.5، 10.4، 10.3، 6، 4.2، 4.1، 2.3، و 2.1 درصد، ضمن آنکه از متوسط نرخ رشد(1.7 درصد) بالاتر بوده، در مکان های اول تا دوازدهم قرار دارند. بنابراین با در نظر گرفتن سهم استان های کشور از کل جریان خروجی کالا از استان گیلان در سال 91 (استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، و البرز، به ترتیب با 23.3 درصد، 14.8 درصد، 13.4 درصد، 9.7 درصد، 6.4 درصد، و4.3 درصد سهم، از کل جریان خروجی کالا از استان )، می توان نتیجه گرفت که، استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، و البرز، بعنوان «مقاصد استراتژیک جریان خروجی کالای استان» شناخته می شوند. همچنین استان های بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، زنجان و هرمزگان، نیز بعنوان «مقاصد رو به رشد جریان خروجی کالای استان» محسوب می گردند.

روند تغییرات جریان ورودی کالا طی دوره 91-84، حاکی از آن است که، از حیث متوسط نرخ رشد سالیانه جریان ورودی کالا از سایر استان های کشور به استان گیلان، استان های خراسان جنوبی کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، یزد، همدان، هرمزگان، ایلام، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی، به ترتیب با 34.6، 30.7، 23.6، 20.5، 18.8، 12.9، 12.9، 11.9، 11.7، 11.4، 9.5، و 8.5 درصد، ضمن آنکه از متوسط نرخ رشد(7.1 درصد) بالاتر بوده، در مکان های اول تا دوازدهم قرار دارند. بنابراین با در نظر گرفتن سهم استان های کشور از کل جریان ورودیکالا به استان گیلان در سال 91 (استان های تهران، اصفهان، خوزستان، اردبیل، البرز، هرمزگان، مازندران، قزوین، و آذربایجان شرقی، به ترتیب با 14 درصد، 10 درصد، 9.5 درصد، 8.5 درصد، 6.9 درصد، 5.5 درصد، 5.4 درصد، 5.3 درصد، و 5.3 درصد سهم، از کل جریان ورودی کالا به استان )، می توان نتیجه گرفت که، استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، و هرمزگان،  بعنوان «مبادی استراتژیک جریان ورودی کالا به استان» شناخته می شوند. همچنین استان های خراسان جنوبی کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، یزد، همدان، ایلام، زنجان، و سیستان و بلوچستان، نیز بعنوان «مبادی رو به رشد جریان ورودی کالا به استان» محسوب می گردند.

روند تغییرات خالص جریان خروجی کالا طی دوره 91-84، حاکی از آن است که، از حیث تغییرات مثبت تراز مبادلات کالایی استان با سایر استان های کشور(تغییرات مثبت جریان خروجی کالا منهای جریان ورودی کالا)، استان های مازندران، قزوین، گلستان، کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی، و بوشهر به ترتیب با 383، 167، 83، 62، 47، 44، و 21 هزارتن در اولویت های اول تا هفتم قرار دارند.

در نهایت، با در نظر گرفتن روند تغییرات میزان تعاملات کالایی بین استان گیلان و سایر استان های کشور، طی دوره 91-84، استان های تهران، اردبیل، البرز، مازندران، قزوین، اصفهان، مرکزی، سمنان، هرمزگان، خوزستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، گلستان، و بوشهر، به لحاظ حجم تعاملات کالایی با استان گیلان در اولویت قرار گرفته و بعنوان «شرکای استراتژیک استان در پیوند کالایی» مطرح می باشند.

 

نتیجه گیری:

  1. با توجه به سهم حدود 70 درصدی 6 استان کشور از مجموع کالاهای صادره استان، الگو و ساختار مقاصد صادراتی استان، پایدار و باثبات بوده، و عمده مقاصد صادراتی استان با توجه به سهم حدود 65 درصدی از کل کالاهای خروجی، استان های نزدیک و همجوار، و کمتر از 4 درصد آنهامربوط به استان های جنوبی کشور بوده است.
  2. با توجه به سهم حدود 72 درصدی 9 استان کشور از مجموع کالاهای وارده به استان، الگو و ساختار مبادی وارداتی به استان، پایدار و باثبات بوده، و حدود 46 درصد از کالاهای وارداتی به استان از استان های نزدیک و همجوار، و حدود 15 درصد آنها از استان های جنوبی کشور بوده است.
  3. استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، و البرز، بعنوان «مقاصد استراتژیک جریان خروجی کالای استان» شناخته می شوند. همچنین استان های بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، زنجان و هرمزگان، نیز بعنوان «مقاصد رو به رشد جریان خروجی کالای استان» محسوب می گردند.
  4. استان های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، و هرمزگان، بعنوان «مبادی استراتژیک جریان ورودی کالا به استان» شناخته می شوند. همچنین استان های خراسان جنوبی کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، یزد، همدان، ایلام، زنجان، و سیستان و بلوچستان، نیز بعنوان «مبادی رو به رشد جریان ورودی کالا به استان» محسوب می گردند.
  5. از حیث تغییرات مثبت تراز مبادلات کالایی استان با سایر استان های کشور(تغییرات مثبت جریان خروجی کالا منهای جریان ورودی کالا)، استان های مازندران، قزوین، گلستان، کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی، و بوشهر به ترتیب با 383، 167، 83، 62، 47، 44، و 21 هزارتن در اولویت های اول تا هفتم قرار دارند.
  6. استان های تهران، اردبیل، البرز، مازندران، قزوین، اصفهان، مرکزی، سمنان، هرمزگان، خوزستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، گلستان، و بوشهر، به لحاظ حجم تعاملات کالایی با استان گیلان در اولویت قرار گرفته و بعنوان «شرکای استراتژیک استان در پیوند کالایی» مطرح می باشند.

جدول شماره4: میزان کالای مبادله شده بین استان گیلان و سایر استان های کشور طی دوره 91-84

استان

سال 84

کالاهای صادره از گیلان

کالاهای وارده به گیلان

سهم صادرات از کل

سهم وارات از کل

خالص جریان صادرات

شاخص میزان تعامل اقتصادی

اذربایجان شرقی

610

201

11.4

4.8

409

8.5

اذربایجان غربی

194

159

3.6

3.8

35

3.7

اردبیل

306

440

5.7

10.5

-134

7.8

اصفهان

562

461

10.5

11.0

101

10.7

البرز

0

0

0.0

0.0

0

0.0

ایلام

11

3

0.2

0.1

8

0.1

بوشهر

18

26

0.3

0.6

-8

0.5

تهران

1512

798

28.2

19.1

714

24.2

چهارمحال و بختیاری

9

14

0.2

0.3

-5

0.2

خراسان جنوبی

3

1

0.1

0.02

2

0.04

خراسان رضوی

204

85

3.8

2.0

119

3.0

خراسان شمالی

3

34

0.1

0.8

-31

0.4

خوزستان

205

292

3.8

7.0

-87

5.2

زنجان

92

36

1.7

0.9

56

1.3

سمنان

58

246

1.1

5.9

-188

3.2

سیستان و بلوچستان

18

8

0.3

0.2

10

0.3

فارس

81

82

1.5

2.0

-1

1.7

قزوین

293

228

5.5

5.5

65

5.5

قم

100

75

1.9

1.8

25

1.8

کردستان

41

19

0.8

0.5

22

0.6

کرمان

79

36

1.5

0.9

43

1.2

کرمانشاه

58

113

1.1

2.7

-55

1.8

کهکیلویه و بویراحمد

4

0.46

0.1

0.01

3.54

0.05

گلستان

55

97

1.0

2.3

-42

1.6

لرستان

38

49

0.7

1.2

-11

0.9

مازندران

341

193

6.4

4.6

148

5.6

مرکزی

167

177

3.1

4.2

-10

3.6

هرمزگان

39

160

0.7

3.8

-121

2.1

همدان

67

73

1.2

1.7

-6

1.5

یزد

/ 0 نظر / 14 بازدید