سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان-قسمت 1

سوالات درس اقتصاد کلان


1- اگر ما ارزش کل تولیدات جامعه را با قیمتهایی که مربوط به زمان تولید آنها است محاسبه کنیم ، رقم بدست آمده عبارتست از :

الف ) GDP واقعی ب) GNP واقعی ج) GNP ثابت د) GNP اسمی هـ ) هیچکدام

2- تغییرات در GNP اسمی نمایانگر :

الف) فقط تغییرات در قیمتها است.

ب) فقط تغییرات در تولید است.

ج) تغییرات در قیمتها و یا تولیدات است.

د) تغییرات در ترکیب تولیدات است.

هـ) تغییرات در قیمت کالاها ، تولیدات و ثروت است.

3- GNP واقعی سال جاری عبارتست از :
الف) مقدار فیزیکی تولیدات سال جاری.
ب ) هم تولیدات و هم قیمتهای جاری تولیدات مزبور.
ج) ارزش تولیدات سال جاری که به وسیله قیمت های سال پایه محاسبه شده است.
د) GNP سال 1982 اگر سال مزبور سال پایه باشد.
هـ) هیچکدام

4- برای اینکه GNP واقعی بیش از GNP اسمی باشد:
الف) سطح قیمتها در سال مورد نظر باید پائین تر از سطح قیمتها در سال پایه باشد.
ب ) اقتصاد کشور باید در حال رشد باشد.
ج ) اقتصاد کشور باید در رکود باشد.
د) عرضه پول باید رشد زیادی داشته باشد.
هـ) سطح قیمتها در سال مورد نظر باید از یک یا 100 درصد تجاوز نماید.

5- تعریف GNP عبارتست از :
الف) ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات ، نهائی و واسطه ای ، تولید شده طی یک سال.
ب) ارزش پولی کلیه ثروتهائی که طی یک سال جمع شده است.
ج) درآمد ملی منهای کلیه هزینه های غیردرآمدی تولید
د) ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهائی تولید شده طی یک سال.
هـ) هیچکدام

6- فرق سرمایه گذاری ناخالص و سرمایه گذاری خالص :
الف) به مانند فرق بین GNP و درآمد قابل تصرف ایت.
ب) به مانند فرق بین درآمد ناخالص مصرف کننده و درآمد خالص مصرف کننده است.
ج) برابر جبران استهلاک سرمایه است.
د) به مانند فرق بین صادرات خالص و ناخالص است.
هـ) هیچ یک از عبارات فوق.

7- اختلاف بین GNP حقیقی و GNP اسمی و یا جاری عبارتست از :
الف) GNP اسمی منهای استهلاک.
ب) GNP اسمی که با توجه به تغییرات قیمت تصحیح شده باشد.
ج) GNP اسمی که با توجه به تغییرات عدم اشتغال تصحیح شده باشد.
د) GNP اسمی منهای مالیاتهای غیر مستقیم.
هـ) تمام موارد فوق.


8- اگر GNP اسمی 4410 واحد پول و تعدیل کننده GNP ، 105 باشد ، بنابراین GNP حقیقی عبارتست از :
الف) 305 ،4 واحد پول.
ب) 630 ،4 واحد پول.
ج) 000،4 واحد پول.
د) 200،4 واحد پول.
هـ) 515 ، 4 واحد پول.

9- خالص صادرات یک عدد منفی خواهد بود زمانی که :
الف) صادرات کالا و خدمات یک کشور بیش از وارداتش باشد.
ب) استهلاک از سرمایه گذاری ناخالص خصوصی داخلی بیشتر گردد.
ج) ذخیره کالاهای سرمایه ای یک کشور کاهش یابد.
د) واردات کالا و خدمات یک کشور بیشتر از صادراتش باشد.
هـ) مجموع مخارج خصوصی و دولتی کمتر از محصول ملی باشد.

10- کدام یک از اتحادهای زیر صحیح نیست؟
الف) Y= C+I+G+NX
ب) YD= Y-TA+TR
ج) YD= C+S
د) S-I = (G+TR-TA)+NX
هـ) S+ TR-T= I+G+NX

11- اگر صادرات 30، واردات 40،مالیاتها 8، مخارج دولتی 10 و پس انداز برابر 15 باشد بنابراین سرمایه گذاری مساوی 000 است.
الف) 15 ب)8 ج)27 د)23 هـ) 3


12- فرض کنید کسری بودجه کاهش یافته باشد ولی اندازه کسری تجاری افزایش پیدا کرده باشد. کدامیک از موارد ذیل صحیح هستند؟
الف) پس انداز کاهش یافته و سرمایه گذاری ثابت باقی مانده است.
ب) سرمایه گذاری کاهش یافته ولی پس انداز ثابت باقی مانده است.
ج) سرمایه گذاری افزایش یافته ولی کمتر از پس انداز.
د) پس انداز افزایش یافته ولی سرمایه گذاری ثابت باقی مانده است.
هـ) نمی توان گفت که پس انداز یا سرمایه گذاری کدامیک بیشتر کاهش یافته اند.

13- اطلاعات زیر را برای سال 1988 فرض کنید: 865،4= GNP ، 228،3= مصرف، 767= سرمایه گذاری ناخالص خصوصی ، 965= مخارج دولتی. کدامیک از عبارات زیر صحیح هستند؟
الف) واردات باندازه 95 واحد بیشتر از صادرات است.
ب) صادرات باندازه 95 واحد بیشتر از واردات است.
ج) کسری بودجه 95 واحد است.
د) استهلاک 95 واحد است.
هـ) هیچکدام از موارد فوق.

14- فرض کنید شما بخشی از پس اندازهای خود را به منظور خرید یک اتومبیل جدید و یا سفر به خارج و یا خرید اوراق قرضه دولتی استفاده می نمائید. کدامیک از موارد ذیل صحیح هستند؟
الف) مصرف افزایش پیدا می کند.
ب) خالص صادرات افزایش پیدا می کند.
ج) مخارج دولتی افزایش پیدا می کند.
د) سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.
هـ) تمام موارد فوق صحیح هستند.


15- فرض کنید در یک سال GNP اسمی 100، 1 و GNP حقیقی 500، 2 بوده باشد. بنابراین تعدیل کننده GNP عبارت بوده است از:
الف)144 ب) 44 ج) 56 د) 227 هـ) 127

16- مخارج مستقل :
الف) همیشه تابع سطح درآمد می باشد.
ب) همیشه با شکل تابع مصرف تعیین می شود.
ج) جزئی از تقاضای کل نمی باشد.
د) مستقل از سطح درآمد می باشد.
هـ) با افزایش درآمد قابل تصرف بیشتر می شود.

17- افزایش در مخارج دولتی:
الف) تقاضای کل را تحت تاثیر قرار نمی دهد مگر آنکه از طریق افزایش مالیاتها تامین مالی شود.
ب) تقاضای کل را تحت تاثیر قرار نمی دهد اگر از طریق افزایش در مالیاتها تامین مالی شود.
ج) تقاضای کل را تحت تاثیر قرار نمی دهد اگر برای مخارج دفاعی صرف شود.
د) تقاضای کل را به میزان کمتر از کاهشی برابر در مالیاتها تحت تاثیر قرار می دهد.
هـ) هیچیک از موارد فوق.

18- در مدل ساده ( بدون دولت و بازرگانی خارجی)، مقدار انباشت غیر اختیاری در انبار در حالت تعادل :
الف) تابع مقدار مصرف می باشد.
ب) صفر است.
ج) برابر محصول منهای مصرف است.
د) همیشه مثبت است.
هـ) معمولاً منفی است.

19- عرض از مبدا مثبت تابع مصرف نشانگر آن است که :
الف) بخشی از مصرف ثابت است یعنی، تحت تاثیر درآمد نیست.
ب) میل نهائی به مصرف MPC برای افراد با درآمد کم بالا می باشد.
ج) مشخص کننده مطلب بخصوصی نیست بلکه تنها یک واقعیت مشاهده شده است.
د) بعضی از مخارج بدون در نظر گرفتن اینکه سطح قیمتها چیست اتفاق می افتد.
هـ) بخش مثبتی از درآمد، پس انداز می شود.

20- میل نهایی به مصرف ( MPC ):
الف) آن بخش از درآمد را که برای مصرف استفاده می شود.
ب) بعلاوه ، میل نهائی به پس انداز ( MPC ) همواره مساوی صفر می شود.
ج) رابطه بین تغییر در مخارج مصرفی و تغییر در درآمد که باعث تغییر در مصرف شده است را نشان می دهد.
د) با کاهش درآمد کاهش می یابد و بالاخره در یک سطح درآمد پائین منفی می شود.
هـ) با افزایش درآمد افزایش می یابد.

21- تصور کنید ، درآمد 800 ، عرض از مبدأ تابع مصرف ( مصرف مستقل) 100 و میل نهائی به مصرف در اقتصاد بدون وجود دولت و بازرگانی خارجی مساوی 7/0 باشد. مصرف برابر است با :
الف) 590 ب) 490 ج) 660 د) 560

22- تصور کنید در اقتصاد بدون دولت و بازرگانی خارجی ، مصرف مستقل 80 ، سرمایه گذاری مستقل 70 و میل نهائی به مصرف مساوی 75/0 باشد. در حال تعادل برابر است با :
الف) 5/37 ب) 150 ج) 200 د) 600 هـ) هیچکدام

23- بطور کلی ، افزایش درآمد ناشی از افزایش مخارج سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود اگر :
الف) MPC کوچکتر باشد.
ب) MPS بزرگتر باشد.
ج) APC کوچکتر باشد.
د) MPS کوچکتر باشد.
هـ) APC بزرگتر باشد.

24- ضریب تکاثر مربوط به سرمایه گذاری عبارتست از :
الف) تغییر در مخارج سرمایه گذاری ناشی از تغییر در درآمد (Y) .
ب) تغییر در درآمد Y ناشی از تغییر در مخارج سرمایه گذاری.
ج) تغییر در مخارج سرمایه گذاری ناشی از تغییر در مصرف.
د) تغییر در درآمد ناشی از تغییر در پس انداز.
هـ) تمام موارد فوق.

25- در یک مدل ساده ( بدون دولت و بازرگانی خارجی) یک افزایش در سرمایه گذاری به میزان 10 واحد منجر به افزایشی به میزان 520 واحد در درآمد می شود:
الف) اگر MPS برابر 5/1 باشد.
ب) اگر نسبت درآمد به سرمایه گذاری 5/4 باشد.
ج) اگر MPC برابر 5/1 باشد.
د) اگر تغییرات در مصرف تقسیم بر تغییرات در درآمد برابر 4/5 باشد.
هـ) هیچیک از موارد فوق.


26- اندازه ضریب تکاثر:
الف) تابع سطح مخارج سرمایه گذاری می باشد.
ب) اگر MPC بزرگتر باشد، بزرگتر خواهد بود.
ج) اگر MPC کوچکتر باشد ، بزرگتر خواهد بود.
د) باندازه APC تغییر می کند.
هـ) اگر APC بزرگتر باشد ، بزرگتر خواهد بود.

27- دلیل اینکه افزایشی در تقاضای کل مستقل منجر به افزایش بیشتری در ، درآمد ملی در حال تعادل می شود این است که :
الف) همچنانکه بنگاهها محصول را افزایش می دهند تا به تقاضا پاسخ دهند ، درآمد افزایش پیدا می کند و این منجر به مخارج مصرفی القائی می گردد.
ب) ضریب تکاثر با افزایش در مخارج مستقل ، افزایش می یابد.
ج) همچنانکه محصول افزایش پیدا می کند ، قیمت ها زیاد می شوند و این مجدداً NNP را افزایش می دهد.
د) همچنانکه محصول افزایش پیدا می کند ، مردم پس اندازهای خود را کاهش می دهند و از این طریق تقاضای کل را از طریق مصرف بالا می برند.
هـ) همچنانکه محصول افزایش پیدا می کند، MPC زیاد می شود.

28- تصور کنید که مازاد بـودجه در درآمد در حـد اشتغال کامـل مثبت است ، ولی مازاد بودجه واقعــی منفی است. چه چیزی را نتیجــه می گیریم؟
الف) هیچ چیز
ب) پس انداز بیشتر بیشتر از سرمایه گذاری است.
ج) خالص صادرات می باید منفی باشد.
د) سیاست مالی بسیار محدود کننده است.
هـ) سیاست مالی بسیار انبساطی است.

29- اندازه ضریب تکاثر تابعی است از :
الف) میل نهائی به مصرف
ب) میل نهائی به پس انداز
ج) میل نهائی به واردات
د) میل نهائی به مالیات
هـ) تمام موارد فوق

30- در یک مدل با مالیات بر درآمد ، افزایشی در مالیاتهای مستقل:
الف) کسری بودجه را کاهش می دهد.
ب) تقاضای کل را کاهش می دهد.
ج) پس انداز را افزایش می دهد.
د) مصرف را افزایش می دهد.
هـ) هیچیک از موارد فوق.

31- اگر سرمایه گذاری مستقل بمیزان 100 واحد افزایش و مخارج دولتی بمیزان 100 واحد کاهش می یابد ، کدامیک از موارد زیر صحیح هستند؟
الف) درآمد بمیزان 100 واحد افزایش می یابد.
ب) درآمد بمیزان 100 واحد ضربدر ضریب تکاثر افزایش می یابد.
ج) درآمد تغییری نمی کند.
د) درآمد کاهش پیدا می کند ولی نمی توان میزان آنرا مشخص نمود.
هـ) تمام موارد فوق.

32- کاهش نرخ مالیات بر درآمد دلالت دارد بر :
الف) کاهشی در پس اندازها
ب) کاهشی در مخارج دولتی
ج) کاهشی در پرداختهای انتقالی دولت
د) افزایشی در ضریب تکاثر
هـ) تمام موارد فوق

33- فرض کنید تابع مصرف شکل را داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد 2/0= t باشد. اثر افزایش 200 واحد در پرداختهای انتقالی دولت بر روی درآمد چیست؟
الف) افزایش به میزان 800 واحد.
ب) افزایشی به میزان 500 واحد.
ج) افزایشی به میزان 375 واحد.
د) کاهشی به میزان 500 واحد.
هـ) هیچیک از موارد فوق.

34- فرض کنید تابع پس انداز را داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد 25/0= t باشد. اثر کاهش 50 واحد در مصرف مستقل بر روی درآمد چیست؟
الف) افزایش به میزان 800 واحد.
ب) افزایشی به میزان 500 واحد.
ج) افزایشی به میزان 375 واحد.
د) کاهشی به میزان 500 واحد.
هـ) هیچیک از موارد فوق.

35- اگر تابع پس انداز شکل را داشته باشد و نرخ نهائی مالیات بر درآمد 2/0= t باشد، بنابراین افزایش 200 واحد در درآمد مصرف را به چه میزان افزایش می دهد؟
الف) 144 ب) 200 ج)288 د) 500 هـ) هیچیک از موارد فوق

/ 0 نظر / 47 بازدید