آمار واردات تعرفه و گمرکات شرح ذیل طی سال 1390

آمار واردات تعرفه و گمرکات شرح ذیل طی سال 1390                 سال گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری 1390 آستارا 01019010 ا سب  برا ی  مسابقه 10900 2134047402 198111 1390 آستارا 01019090 سایرا سب  ا لاغ  قاطر وا ستر زنده  به جز مولد نژاد خاص واسب برای مسابقه . 2500 442808528 41708 1390 آستارا 04051020 کره  بسته  بند ی شده  به  صورت  بسته  های بیش  ا ز 500 گرم 140000 4719028755 446835 1390 آستارا 07132000 نخود رسمی غلاف  کنده , خشک  کردهحتی پوست کنده  533838 2276930725 214600 1390 آستارا 10030000 جو 1635870 7338389979 598564 1390 آستارا 10051020 دانه ذرت دامی . 700580 2579278414 210382 1390 آستارا 10082000 ارزن 1864000 7754619343 701355 1390 آستارا 12072000 دا نه  پنبه 325871 744775200 71395 1390 آستارا 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 171400 593547987 55985 1390 آستارا 20098090 سایرآب میوه هاوسبزیجات تخمیر نشده بدون افزودن الکل که درجای  دیگرمذکور یا مشمول  نباشد 241697 1138757183 108120 1390 آستارا 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 20433949 33766922107 3057390 1390 آستارا 23032000 تفاله  چغندر ,تفاله  نیشکر و سایر آخال  قندسازی 2717198 5915737023 531608 1390 آستارا 23061000 کنجاله  و سایر آخال های  همانند ,ا ز پنبه دا نه 709556 1325352996 122651 1390 آستارا 28230000 ا کسیدهای  تیتان 2804000 31352741212 2902561 1390 آستارا 28321020 متابی سولفیت 7000 223290900 21105 1390 آستارا 28332400 سولفات  هااز  نیکل 59950 1348330976 128407 1390 آستارا 28332500 سولفات  هااز  مس 139900 2267256919 217168 1390 آستارا 28413000 دی  کرومات  سدیم 20000 356888565 33165 1390 آستارا 31010000 کودحیوا نی یانباتی,حتی مخلوط شده بایکدیگریا عمل آورده شده از لحاظ شیمیائی  45900 34703293 3322 1390 آستارا 31042000 کلرور پتاسیم 120500 421258679 39964 1390 آستارا 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 24060 280310732 25752 1390 آستارا 39041020 ا مولسیون پلی (کلروروینیل ) مخلوط نشده باسایرمواد  528360 5178134567 469937 1390 آستارا 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 77700 738422426 69108 1390 آستارا 39072090 سایر پلی ا ترهابه  ا شکال  ا بتدا یی غیرمذکوردر جای  دیگر 45370 486893673 46190 1390 آستارا 39095000 پلی ا وره  تان  ها ,به ا شکال  ا بتدا ئی 87400 931247874 87837 1390 آستارا 39162090 تک رشته هاییکه بزرگترین بعدمبدا عرضیآن ا زیکmm بیشترباشدمیله... غیراز پلیمرهای اتیلن وپلیمرهای  کلروروینیل 60119 1604971704 145886 1390 آستارا 39169000 تک رشته هابابزرگترین بعدمقطع عرضی بیش ا زیک,mm میله, قلم وپروفیله, ازسایر موادپلاستیکی  3909 140303143 11444 1390 آستارا 39181000 پوشش  کف,  دیوا ریاسقف  ا زپلیمرهای  کلروروینیل  به  شکل  رول  یا به  شکل  چهارگوش 14345 422313565 38618 1390 آستارا 39201090 صفحه  ها و ورقهاو ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  ا تیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده  4053 377025863 35460 1390 آستارا 39204320 ورق  با ضخامت  بالاترا ز 20میلیمتر ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر 8497 301734969 24611 1390 آستارا 39204990 سایرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپلیمرهای کلروروینیل غیرا سفنجی باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 14368 512376662 41793 1390 آستارا 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 730 62583963 5598 1390 آستارا 39241090 لوا زم  سرمیزولوا زم  آشپزخانه  پلاستیکی بجزظروف  ملامین 8559 216040925 20765 1390 آستارا 40081900 میله ,ترکه  و پروفیله  ا زکائوچوی  ا سفنجی ,که  درجای  دیگر مذکور نباشد 72 3174274 301 1390 آستارا 44011000 هیزم, بشکل گرده بینه, کنده, ...یابه ا شکال همانند 37780 99658593 9387 1390 آستارا 44032000 چوب خام  یا چهارترا ش, ا ز تیره  کاج 535830 1107260741 105797 1390 آستارا 44039200 چوب  خام  یاچهارترا ش  ا زرا ش  (گونه FAGUS )به  ا ستثنای  آنهائی که  عمل  آمده ا ند 108090 224534659 21097 1390 آستارا 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 84424946 296146035982 27212344 1390 آستارا 44079200 چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 ... ا ز گونه  را ش 7858030 27303417790 2517008 1390 آستارا 44092900 چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . 109210 347848542 32157 1390 آستارا 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  40630 238050826 21940 1390 آستارا 48192010 پاکت  وقوطی چندلایه  به  هم  فشرده  برا ی بسته  بندی موا د غذا یی 151870 9905098797 946106 1390 آستارا 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  4762460 34289847293 3092327 1390 آستارا 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده.  127280 976078787 92458 1390 آستارا 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح  17880 122830888 11177 1390 آستارا 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 2526930 15926571020 1495410 1390 آستارا 72149900 میله های ازآهن یافولادغیر ممزوج , گرم نورد,گرم کشیده یاگرم ا کسترودشده که درجای دیگرذکرنشده.  208240 1668362279 156961 1390 آستارا 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1094590 7297689698 701312 1390 آستارا 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 126750 1007546710 90033 1390 آستارا 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهنای 600mmیابیشتربه صورت غیر طومار غیر مذکور درجای دیگر  40640 297973635 28153 1390 آستارا 72286000 میله هاا زفولادممزوج که درجای دیگرذکرنشده.  15730 139355225 13042 1390 آستارا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 49850 645223701 60620 1390 آستارا 73023000 سوزن ریل تقاطعی ،میله سوزنبانی وسایرقطعات تقاطعی راه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 2720 457716798 39798 1390 آستارا 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 75770 1126283496 106842 1390 آستارا 73042900 سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز 714670 5761789729 539501 1390 آستارا 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 898980 7901053254 740875 1390 آستارا 73044900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غیرازردیف 73044100 750 31539915 3015 1390 آستارا 73045190 سایرلوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زفولادممزوج سردکشیده یاسردنورشده باسطح مقطع مدور  49050 433093939 40668 1390 آستارا 73045900 لوله هاوپروفیل های توخالی ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجای دیگرذکرنشده.  62000 550902119 52806 1390 آستارا 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 28270 225792397 21309 1390 آستارا 73051200 لوله ا زآهن یافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غیرازردیف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجی بیش از 4/406, برای استفاده درخطوط نفت وگاز  143280 1074558855 102354 1390 آستارا 73059000 لوله ا زآهن یاا زفولاد,پرچ شده,یابه طریق مشابهی مسدود شده  باقطرخارجی بیش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غیر مذکور درجای دیگر  61170 462192608 43648 1390 آستارا 82022000 تیغه ا ره نوا ری.  417 70256055 6284 1390 آستارا 82072090 سایرحدیده ها برا ی  کشیدن  یاا کسترودکردن فلزا ت بجزحدیده کشش مفتول به صورت خام 388 16467946 1560 1390 آستارا 83024110 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc 2364 176328782 16316 1390 آستارا 84144020 کمپرسورتامین  هوا ی  فشرده  جهت  را ه  ا ندا زی  موتورهوا پیماِِairjet starter 104075 46696935648 4530604 1390 آستارا 84144090 سایرکمپرسورهای هوا که  روی شاسی چرخ  دا روقابل یدک کش سوا رشده ا ند,غیرمذکوردرجای دیگر   260594 102699462379 9644094 1390 آستارا 84253110 موتورگیربکس  آسانسورشامل  ا لکتروموتور،جعبه  دنده  ،پولی وترمزبر روی  یک  پایه  مشترک باموتوربرقی  19090 542576736 51205 1390 آستارا 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 250 915727106 86873 1390 آستارا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای پاک کردن ،جورکردن ،درجه بندی ،عمل اوردن یاآسیاب کردن, غلات ،دانه هایاسبزیجات غلافدار خشک کرده  88236 18047373092 1682066 1390 آستارا 84471100 ماشین های کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ی به قطرحدا کثر165میلیمتر 36257 5976337512 510057 1390 آستارا 84589100 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,باکنترل شماره ای غیراز ماشین تراش افقی  15390 263021183 25281 1390 آستارا 84602100 ماشین های سنگ زنی برای فلزا ت، غیراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (یک صدم) میلیمتر,باکنترل شماره ای 1000 22898684 2201 1390 آستارا 84603100 ماشین های تیزکردن ا بزا رسنگ زنی برشی (باکنترل شماره ای) 455 73710373 6593 1390 آستارا 84659100 ماشین های ا ره کردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, وغیره 2388 769742847 68850 1390 آستارا 84659400 ماشین های خم کردن یاجفت وجورکردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچو ،مواد پلاستیکی سخت وغیره 650 66765165 6231 1390 آستارا 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 18300 648550017 61506 1390 آستارا 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن  6790 247168695 22770 1390 آستارا 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 9662 1417878329 131679 1390 آستارا 84831090 سایربازوهای  ا نتقال  نیرو و دسته  محور غیرمذکوردرجای  دیگر 30420 482920254 46164 1390 آستارا 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 10100 134611871 12282 1390 آستارا 84834090 سایرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غیرا زچرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر آلات انتقال ،پیچ ساچمه دار یاغلتک دار ،جعبه دنده وسایر تغییر دهنده های سرعت ،همچینین گشتاور پیچشی  11090 97402446 9028 1390

/ 0 نظر / 80 بازدید