بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره (2)، مجموع کالاهای وارده به استان گیلان در سال 91، 6748 هزار تن بوده که 2.5 درصد از میزان کالاهای وارده کشور را به خود اختصاص می دهد. همچنین مجموع کالاهای صادره از استان گیلان نیز در سال 91، 6053 هزار تن بوده که از کل کالاهای صادره کشور سهمی معادل 2.3 درصد را دارا  می باشد. با این وجود خالص کالاهای صادره از استان معادل 695-  هزار تن گردیده که گویای کسری تجارت کالایی بین استان گیلان و سایر استان های کشور می باشد. این در حالی است که خالص کالاهای صادره استان در سال های 84 و 88، به ترتیب 1193 و 2213 هزار تن بوده است. بنابراین مجدداً می توان نتیجه گرفت که در سال 91، بروز پدیده خاصی مانع از ادامه روند رو به رشد خالص کالاهای صادره از استان شده است.

متوسط نرخ رشد سالیانه حجم کالاهای وارده و صادره از استان طی دوره 88-84 به ترتیب  برابر 10.4 و 11.9 درصد می باشد. همچنین، این نرخ در دوره 91-88  به ترتیب ، 2.8 و 10.4-  و در دوره 91-84 به ترتیب ، 7.1 و 1.7 محاسبه گردیده که در مجموع، موید برداشت فوق الاشاره می باشد.

نتیجه گیری:

  1. سهم کالاهای وارده به گیلان از کل کالاهای وارده استان های کشور، در طول دوره 84 تا 91 به گونه ای بوده که، ابتدا از 2.5 درصد سال 84، به 2.8 درصد در سال 88 افزایش و سپس مجدداً به 2.5 درصد در سال 91 تنزل یافته است.
  2. سهم کالاهای صادره از گیلان نسبت به کل کالاهای صادره استان های کشور، در طول دوره 84 تا 91 به گونه ای بوده که، ابتدا از 3.2 درصد سال 84، به 3.8 درصد در سال 88 افزایش و سپس مجدداً با کاهش شدید به 2.3 درصد در سال 91 تنزل یافته است.

در مجموع روند بلند مدت کالاهای وارده به استان و کالاهای صادره از استان، حاکی از رشد مناسب هر دو قلم بوده، به اضافه اینکه حجم کالاهای صادره از استان نسبت به کالاهای وارده، رونق نسبی بیشتری را نوید می دهد. این امر موجب می شود تا، تراز مبادلات کالایی، به نفع استان شده و وابستگی نسبی سایر استان ها به استان گیلان در مقایسه با وابستگی متقابل استان گیلان به سایر استان های کشور، بیشتر گردد.

جدول شماره 2 : میزان کالای وارد شده به استان و بارگیری شده از استان طی دوره 91 - 84 (هزارتن)

 

مقادیر و شاخصها

تغییرات84-88

تغییرات88-91

تغییرات 84-91

84

سهم استان از کشور

88

سهم استان از کشور

91

سهم استان از کشور

سهم استان از کشور

متوسط رشد سالیانه

سهم استان از کشور

متوسط رشد سالیانه

سهم استان از کشور

متوسط رشد سالیانه

وارده به استان

4175

2.5

6203

2.8

6748

2.5

0.3

10.4

-0.2

2.8

0.1

7.1

صادره از استان

5368

3.2

8416

3.8

6053

2.3

0.6

11.9

-1.5

-10.4

-0.9

1.7

خالص صادره از استان

1193

-

2213

-

-695

-

-

16.7

-

-168.0

-

-192.6

سهم مبادلات کالایی استان از کشور

2.8

-

3.3

-

2.4

-

-

0.5

-

-0.9

-

-0.4