آمار واردات تعرفه و گمرکات شرح ذیل طی سال 1390  
             
سال گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1390 آستارا 01019010 ا سب  برا ی  مسابقه 10900 2134047402 198111
1390 آستارا 01019090 سایرا سب  ا لاغ  قاطر وا ستر زنده  به جز مولد نژاد خاص واسب برای مسابقه . 2500 442808528 41708
1390 آستارا 04051020 کره  بسته  بند ی شده  به  صورت  بسته  های بیش  ا ز 500 گرم 140000 4719028755 446835
1390 آستارا 07132000 نخود رسمی غلاف  کنده , خشک  کردهحتی پوست کنده  533838 2276930725 214600
1390 آستارا 10030000 جو 1635870 7338389979 598564
1390 آستارا 10051020 دانه ذرت دامی . 700580 2579278414 210382
1390 آستارا 10082000 ارزن 1864000 7754619343 701355
1390 آستارا 12072000 دا نه  پنبه 325871 744775200 71395
1390 آستارا 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 171400 593547987 55985
1390 آستارا 20098090 سایرآب میوه هاوسبزیجات تخمیر نشده بدون افزودن الکل که درجای  دیگرمذکور یا مشمول  نباشد 241697 1138757183 108120
1390 آستارا 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 20433949 33766922107 3057390
1390 آستارا 23032000 تفاله  چغندر ,تفاله  نیشکر و سایر آخال  قندسازی 2717198 5915737023 531608
1390 آستارا 23061000 کنجاله  و سایر آخال های  همانند ,ا ز پنبه دا نه 709556 1325352996 122651
1390 آستارا 28230000 ا کسیدهای  تیتان 2804000 31352741212 2902561
1390 آستارا 28321020 متابی سولفیت 7000 223290900 21105
1390 آستارا 28332400 سولفات  هااز  نیکل 59950 1348330976 128407
1390 آستارا 28332500 سولفات  هااز  مس 139900 2267256919 217168
1390 آستارا 28413000 دی  کرومات  سدیم 20000 356888565 33165
1390 آستارا 31010000 کودحیوا نی یانباتی,حتی مخلوط شده بایکدیگریا عمل آورده شده از لحاظ شیمیائی  45900 34703293 3322
1390 آستارا 31042000 کلرور پتاسیم 120500 421258679 39964
1390 آستارا 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 24060 280310732 25752
1390 آستارا 39041020 ا مولسیون پلی (کلروروینیل ) مخلوط نشده باسایرمواد  528360 5178134567 469937
1390 آستارا 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 77700 738422426 69108
1390 آستارا 39072090 سایر پلی ا ترهابه  ا شکال  ا بتدا یی غیرمذکوردر جای  دیگر 45370 486893673 46190
1390 آستارا 39095000 پلی ا وره  تان  ها ,به ا شکال  ا بتدا ئی 87400 931247874 87837
1390 آستارا 39162090 تک رشته هاییکه بزرگترین بعدمبدا عرضیآن ا زیکmm بیشترباشدمیله... غیراز پلیمرهای اتیلن وپلیمرهای  کلروروینیل 60119 1604971704 145886
1390 آستارا 39169000 تک رشته هابابزرگترین بعدمقطع عرضی بیش ا زیک,mm میله, قلم وپروفیله, ازسایر موادپلاستیکی  3909 140303143 11444
1390 آستارا 39181000 پوشش  کف,  دیوا ریاسقف  ا زپلیمرهای  کلروروینیل  به  شکل  رول  یا به  شکل  چهارگوش 14345 422313565 38618
1390 آستارا 39201090 صفحه  ها و ورقهاو ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  ا تیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده  4053 377025863 35460
1390 آستارا 39204320 ورق  با ضخامت  بالاترا ز 20میلیمتر ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر 8497 301734969 24611
1390 آستارا 39204990 سایرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپلیمرهای کلروروینیل غیرا سفنجی باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 14368 512376662 41793
1390 آستارا 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 730 62583963 5598
1390 آستارا 39241090 لوا زم  سرمیزولوا زم  آشپزخانه  پلاستیکی بجزظروف  ملامین 8559 216040925 20765
1390 آستارا 40081900 میله ,ترکه  و پروفیله  ا زکائوچوی  ا سفنجی ,که  درجای  دیگر مذکور نباشد 72 3174274 301
1390 آستارا 44011000 هیزم, بشکل گرده بینه, کنده, ...یابه ا شکال همانند 37780 99658593 9387
1390 آستارا 44032000 چوب خام  یا چهارترا ش, ا ز تیره  کاج 535830 1107260741 105797
1390 آستارا 44039200 چوب  خام  یاچهارترا ش  ا زرا ش  (گونه FAGUS )به  ا ستثنای  آنهائی که  عمل  آمده ا ند 108090 224534659 21097
1390 آستارا 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 84424946 296146035982 27212344
1390 آستارا 44079200 چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 ... ا ز گونه  را ش 7858030 27303417790 2517008
1390 آستارا 44092900 چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . 109210 347848542 32157
1390 آستارا 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  40630 238050826 21940
1390 آستارا 48192010 پاکت  وقوطی چندلایه  به  هم  فشرده  برا ی بسته  بندی موا د غذا یی 151870 9905098797 946106
1390 آستارا 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  4762460 34289847293 3092327
1390 آستارا 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده.  127280 976078787 92458
1390 آستارا 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح  17880 122830888 11177
1390 آستارا 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 2526930 15926571020 1495410
1390 آستارا 72149900 میله های ازآهن یافولادغیر ممزوج , گرم نورد,گرم کشیده یاگرم ا کسترودشده که درجای دیگرذکرنشده.  208240 1668362279 156961
1390 آستارا 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1094590 7297689698 701312
1390 آستارا 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 126750 1007546710 90033
1390 آستارا 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهنای 600mmیابیشتربه صورت غیر طومار غیر مذکور درجای دیگر  40640 297973635 28153
1390 آستارا 72286000 میله هاا زفولادممزوج که درجای دیگرذکرنشده.  15730 139355225 13042
1390 آستارا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 49850 645223701 60620
1390 آستارا 73023000 سوزن ریل تقاطعی ،میله سوزنبانی وسایرقطعات تقاطعی راه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 2720 457716798 39798
1390 آستارا 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 75770 1126283496 106842
1390 آستارا 73042900 سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز 714670 5761789729 539501
1390 آستارا 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 898980 7901053254 740875
1390 آستارا 73044900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غیرازردیف 73044100 750 31539915 3015
1390 آستارا 73045190 سایرلوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زفولادممزوج سردکشیده یاسردنورشده باسطح مقطع مدور  49050 433093939 40668
1390 آستارا 73045900 لوله هاوپروفیل های توخالی ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجای دیگرذکرنشده.  62000 550902119 52806
1390 آستارا 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 28270 225792397 21309
1390 آستارا 73051200 لوله ا زآهن یافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غیرازردیف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجی بیش از 4/406, برای استفاده درخطوط نفت وگاز  143280 1074558855 102354
1390 آستارا 73059000 لوله ا زآهن یاا زفولاد,پرچ شده,یابه طریق مشابهی مسدود شده  باقطرخارجی بیش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غیر مذکور درجای دیگر  61170 462192608 43648
1390 آستارا 82022000 تیغه ا ره نوا ری.  417 70256055 6284
1390 آستارا 82072090 سایرحدیده ها برا ی  کشیدن  یاا کسترودکردن فلزا ت بجزحدیده کشش مفتول به صورت خام 388 16467946 1560
1390 آستارا 83024110 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc 2364 176328782 16316
1390 آستارا 84144020 کمپرسورتامین  هوا ی  فشرده  جهت  را ه  ا ندا زی  موتورهوا پیماِِairjet starter 104075 46696935648 4530604
1390 آستارا 84144090 سایرکمپرسورهای هوا که  روی شاسی چرخ  دا روقابل یدک کش سوا رشده ا ند,غیرمذکوردرجای دیگر   260594 102699462379 9644094
1390 آستارا 84253110 موتورگیربکس  آسانسورشامل  ا لکتروموتور،جعبه  دنده  ،پولی وترمزبر روی  یک  پایه  مشترک باموتوربرقی  19090 542576736 51205
1390 آستارا 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 250 915727106 86873
1390 آستارا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای پاک کردن ،جورکردن ،درجه بندی ،عمل اوردن یاآسیاب کردن, غلات ،دانه هایاسبزیجات غلافدار خشک کرده  88236 18047373092 1682066
1390 آستارا 84471100 ماشین های کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ی به قطرحدا کثر165میلیمتر 36257 5976337512 510057
1390 آستارا 84589100 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,باکنترل شماره ای غیراز ماشین تراش افقی  15390 263021183 25281
1390 آستارا 84602100 ماشین های سنگ زنی برای فلزا ت، غیراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (یک صدم) میلیمتر,باکنترل شماره ای 1000 22898684 2201
1390 آستارا 84603100 ماشین های تیزکردن ا بزا رسنگ زنی برشی (باکنترل شماره ای) 455 73710373 6593
1390 آستارا 84659100 ماشین های ا ره کردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, وغیره 2388 769742847 68850
1390 آستارا 84659400 ماشین های خم کردن یاجفت وجورکردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچو ،مواد پلاستیکی سخت وغیره 650 66765165 6231
1390 آستارا 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 18300 648550017 61506
1390 آستارا 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن  6790 247168695 22770
1390 آستارا 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 9662 1417878329 131679
1390 آستارا 84831090 سایربازوهای  ا نتقال  نیرو و دسته  محور غیرمذکوردرجای  دیگر 30420 482920254 46164
1390 آستارا 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 10100 134611871 12282
1390 آستارا 84834090 سایرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غیرا زچرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر آلات انتقال ،پیچ ساچمه دار یاغلتک دار ،جعبه دنده وسایر تغییر دهنده های سرعت ،همچینین گشتاور پیچشی  11090 97402446 9028
1390 آستارا 87085019 محورهای محرک بادیفرا نسیل ،بجزا نوا ع  موردا ستفاده درسوا ری, سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی  16300 268151024 24663
1390 آستارا 89059000 کشتیهای  فانوس دریائی,شناورهای  آتش نشانی,جرثقیلهاوحوضچه های  شناوروسایروسایل نقلیه آبی که کاراصلی آنهادریانوری نیست  2380 17052856 1516
1390 آستارا 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه .  3600 143127000 13500
1390 آستارا 94060010 گلخانه  باتجهیزا ت  کامل 100000 1936570680 157958
1390 آستارا 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 53418 1756358140 161267
مجموع       138629161 717245903622 66306386
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 07104000 ذرت  شیرین , یخ  زده 84000 715118246 58329
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 535 33370261 3226
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 10011090 گندم سخت به غیراز گندم دامی .  34201689 133463767548 11525377
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 10030000 جو 10847640 41639200105 3486963
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 15121100 روغن  دا نه  آفتابگردا ن  ,روغن  گلرنگ  یا زعفرا ن  کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 177500 2321449188 208202
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 15200000 گلیسرول  خام,آب ها و محلول های  قلیایی گلیسرین دا ر 31870 634222883 60053
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 21069090 سایرفرآورده  های  غذا یی که  در جای  دیگر مذکور یا مشمول  نباشد 127296 1782100378 157462
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 244476 432092874 39110
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 23064100 از دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک 1361271 2682321549 252644
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 25030010 گوگرد خام  یا تصفیه  نشده 136000 117063686 10934
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 28413000 دی  کرومات  سدیم 80000 2201133680 185301
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 30029010 عوامل میکرو ارگانیسم (عوامل میکروبی کنترل کننده آفات ، بیماریها وعلف های هرز) 5000 606839153 58327
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 31042000 کلرور پتاسیم 5685420 22297557944 2019450
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 220000 1311081313 114939
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 32082060 ورنی ویژه  مرکب  چاپ  فلکسوبراساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل  158540 2448238076 219807
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 32159090 مرکب  تحریر یا رسم  ونقاشی وسایر مرکبهای  تغلیظ   شده  وجامد 90 5506119 525
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 34039910 روان کننده سیلیکونی  728 32721192 3099
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 28560 596409117 55205
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38123030 پایدا رکننده  هایUV  16360 678878463 65252
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالتیک غیرمذکوروغیرمشمول د 65630 10904679312 1004577
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38231900 ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر 262020 2051006004 194737
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38237090 ا لکل  های  چرب  صنعتی بجزالکهای چرب ا توکسیله  آن 106050 842588919 75569
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 20 1112347 106
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 22500 804327414 71943
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن  1500000 25946525435 2116356
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39111000 رزین های نفت,  رزینهای کومارون ،رزینهای اندن ،رزین های کومارون- آندن, وپلی ترین هابه ا شکال ا ولیه غیرمذکوردرجای دیگر 100000 526178570 51036
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 2222 39477043 3602
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 37480 298381782 27501
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 38896 328275655 26776
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP---چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene
17448 347908792 32769
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39204360 فیلمpvc قابل  ا نعطاف  وا رده  توسطوا حدهای  تولید کننده حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر  1984 44779549 4241
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر 22645 457338726 43276
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39261000 لوا زم  برا ی  دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستیکی 4546 111582902 9101
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39264000 مجسمه های  کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی 247 6357362 519
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 21616 538619089 43933
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 87988 4003368941 341611
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 40169100 کف  پوش  و پادری  ا زکائوچوی  ولکانیزه , غیرا سفنجی 720 56461597 4605
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 683 46954232 3830
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44032000 چوب خام  یا چهارترا ش, ا ز تیره  کاج 1420531 6992975324 652585
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44041000 ترکه وچوب دونیم شده, بطورساده هموا ریاگردشده ولی خرا طی یاخم نشده برا ی ساختن عصاچتریاهمانند ازتیره کاج  1619632 6622327519 595158
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44061000 ترا ورس  چوبی برا ی  را ه آهن  یاهمانند ,آغشته  نشده 62000 174304386 16281
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 230558730 1013670464168 92967161
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  7283141 22643755347 2141946
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44123900 تخته چند لایه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور بالایه های به ضخامت نه بیش از 6میلمتر . 1221778 6285463896 577527
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44170000 ا بزا رهای چوبی,بدنه ودسته جارویابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 18413 98300491 9307
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 44209090 جعبه برای زیورآلات یاکارد وچنگال واشیاءهمانند ازچوب  860 35006190 2855
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 46029000 مصنوعات سبدوحصیربافی وا شیائیکه  مستقیمابشکل معین ا زموا دقابل بافت (غیرا زموا دنباتی).. 76 2552299 208
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 47031100 خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, سفیدنشده,  تیره  کاج 397430 3648899339 348810
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 48026200 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده یک ضلع ا ز435وضلع  دیگرا ز297mmبیشترنباشد  3820 32088484 3099
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 7950 138313617 12908
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 56081100 تورگره باف مهیاشده برا ی ماهیگیری, ا زموا دنسجی سنتتیک یامصنوعی. 3777 300252848 28702
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 62105000 سایر لباس های دوخته ومهیا,زنانه یادخترا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906 ، 5903 یا 5907 326 118607651 9674
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 1600 52553912 5076
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 67029000 گل, برگ ومیوه  مصنوعی واشیاء مربوطبه آن از سایر مواد. 65 2455418 200
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشیاء همانند ازالیاف  نباتی ، کاه ، کلش ،تراشه ، خرده چوب ، ریزه چوب ، خاک اره یا از سایر آخال  چوب  فشرده  شده  با سیمان، گچ یا با سایر چسباننده های معدنی به هم فشرده شده باشند. 17988 92520053 8822
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد تزئیین نشده,که درجای دیگرگفته نشده 43600 203523354 18452
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 69089090 سایر کاشی وچهارگوش ولوح برا ی فرش یاروکش کردن اجاق یادیوار ورنی زده یالعاب زده ا زسرا میک غیر مذکور در جای دیگر 53190 174873242 16066
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام... وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 6478 114552074 10851
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 69149090 اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی ) 4160 52288349 4265
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 1995 29498040 2621
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 16600 207434999 16920
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 70200099 سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر  1896 23885710 1948
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 71179000 سایر زیور الات بدلی غیر از انواع فلزات معمولی حتی ابکاری شده با فلزات گرانبها 300 15342825 1251
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72044900 قرا ضه وضایعات آهن غیر مذکور درجای دیگر    48400 174660775 16538
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  2036766191 15570123550500 1429392607
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72069000 آهن وفولادغیرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئی(غیرا زشمش ),که درجای دیگرذکرنشده.  16881994 126529908699 11872365
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده.  224824 1715728011 164942
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  18809300 151301998715 13633399
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح  8810360 76378019699 6824720
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72082600 محصولات از هن فولادغیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیابیشترضخامت بین 3تا75/4 mm پاک شده درسطح  708960 5741924912 523946
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  123483208 1036289890784 94701574
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083610 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شکل طومار باپهنای 600mmیابیشتر به ضخامت بیشترا ز10میلیمتروکمترا ز 16میلیمتروعرض کمتراز1850میلیمتر  25410140 209759723308 19132367
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083690 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار باپهنای 600mmوبیشتر غیر مذکور درجای دیگر  620450 5831926815 489372
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083710 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 میلی متر وبالاتر با گریدهای X60 وبیشتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت ، گاز وپتروشیمی 3483310 29768263260 2675673
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غیرمذکور در ردیف های 72081000 لغایت 72083790  33110698 280984023420 25576622
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083800 محصولات ازاهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر  1872400 18089093825 1560425
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 1263318591 10508330142483 952849213
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72084000 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غیرطومار,باپهنای 600میلیمتریابیشتربانقوش برجسته.  1745780 12783230122 1207127
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  44241702 376727479811 34250709
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 23879303 217314598910 19848177
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  3484371 28143592538 2602050
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085290 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا10میلی متر وعرض 1850میلی متر وکمتر  42085199 351184410167 32304424
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085390 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر وعرض 1850mmوکمتر  46150 739332325 71019
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085410 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای 600mmیابیشترباعرض بیش از 1850mmوضخامت 5/2تا3میلی متر  2419700 21535373428 1967543
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72085490 محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای 600mmیابیشتر وضخامت کمتراز 3میلی متر غیرازردیف 72085410 128140 1152524986 102607
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72089000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده ,باپهنای حدا قل 600 mmغیرمذکوردرجای دیگر 1127584 8504362233 772927
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر  38063126 335970101714 30891885
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  126092215 1112084859428 102253239
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 51866010 469767590578 42474289
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72092600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حداقل 600mm به ضخامت 1تا3میلی متر  4038747 35774017740 3308059
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  7297953 73972523540 6770994
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 13307740 116077645539 10639904
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72101100 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmیابیشتر روکش, آبکاری یااندود شده باقلع 554840 7183121956 638386
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده... باقلع 25932950 340950602521 31782142
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72103000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmآبکاری یاا ندودشده باروی بطریق ا لکترولیت 23019240 235843149556 22225542
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 20279920 225795794901 20602528
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72119000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت نوردشده, باپهنای کمترا ز600mmکه درجای دیگری ذکر نشده باشد  1651 202216559 18400
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72123010 ورق  گالوا نیزه  ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه  ضخامت  بیشترا ز5/1میلیمتر ابکاری یااندود شده باروی  181120 2289398222 186737
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72123090 سایرمحصولات غیر مذکور تخت نوردشده ا زآهن یافولادغیرممزوج باپهنای کمتراز 600میلی متر که به نحودیگری آبکاری شده یاا ندودشده باروی 25798 796305471 74594
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72124000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای کمترا ز600,mmرنگ, ورنی یا اندودشده باموا دپلاستیک.  176923 2770219999 251002
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج  10903708 83528659949 8021270
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 179159962 1509281915279 138897417
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 50727920 446735241711 40896254
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر  6853311 51195281846 4887465
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 30869164 276625148051 25727117
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72161000 پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 4657995 39975789397 3480235
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 3607718 30577746475 2880231
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 104986726 812776062938 75633242
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 24813658 215230639940 19885721
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72163300 پروفیل بامقطعH ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 9358424 90657573186 8522240
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72164000 پروفیل بامقطعL یاTا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 3865069 34735070893 3189587
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72241000 شمش وسایرا شکال ا ولیه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 9020 81221936 7705
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سیلیسیم دار موسوم به مغناطیسی, باپهنای600mmیا بیشتر دارای دانه های جهت دار شده 992470 27988967503 2675554
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسیلیسیم دا رموسوم به مغناطیسی,باپهنای 600mmیابیشترغیراز ردیف 72251100 13971210 187483959883 17418396
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.  1895345 28206702467 2598039
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 72286000 میله هاا زفولادممزوج که درجای دیگرذکرنشده.  54880 494175151 46881
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 819415 10950803956 1001204
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن  3603594 30421420377 2903992
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 34000 503447112 47838
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73042900 سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز 293400 2844184057 245998
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 8013860 76328384590 7119626
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 28000 242734514 22934
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73063010 لوله های به  قطریک سانتیمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج   132133 1312727745 124381
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 7260 615826781 59748
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری... ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1359 40452602 3300
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 3384 105681381 8620
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر   404 39646283 3755
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 82015000 قیچی باغبانی وهمانند(از جمله قیچی برا ی بریدن گوشت پرندگان) که بایکدست کارمیکند. 2325 58302736 4756
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 82071300 ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین, دا را ی قسمت عامل ا زسرمت ها. 6235 264187933 25063
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 82073000 ا بزا رهابرا ی پرس کردن, منگنه کردن یا پانچ کردن.  236 10222559 834
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 82119290 کاردباتیغه ثابت (غیر ازکاردهای سرمیز )غیرازصنایع دستی  506 16754365 1367
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 83059000 ا شیاءدفترکارا زقبیل گیره نامه, گوشه گیرنامه کاغذ گیر ولوازم همانند ،همچینین ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولی. 2311 68604726 5596
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84031000 دیگ های آب گرم برا ی حرا رت مرکزی 3250 260191815 25009
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84039020 ا جزا وقطعات  وپره (دیواره )جهت  پکیج  دو منظوره  (آبگرمکن  بهدا شتی وگرمایشی ) 366 27373981 2498
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها   230613 71705323273 6808598
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84071000 موتورهای پیستونی درون سوزجرقه ای -احتراقی تناوبی یادوار برای وسایط نقلیه هوا یی 5700 6018496000 552916
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84082090 موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل 87 بجز ردیفهای 84082010 و84082020 3600 774594877 74046
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84101200 توربین هاوچرخهای هیدرولیک باقدرت 1000بیشتر از تا10000کیلو وات  57140 5888684266 549574
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84109000 ا جزا ءوقطعات توربین هاوچرخهای هیدرولیک, همچنین تنظیم کننده ها 4746 10963815006 1010024
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84119900 ا جزا ءوقطعات توربین های گازی (غیرا زردیف 84119100) 34980 1439190150 136274
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84122100 موتورهاوماشین های محرک هیدرولیک باحرکت خطی(سیلندرها) 2180 542735877 50652
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84151010 دستگاه تهویه مطبوع دوتکه  (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای  367440 7149369712 671630
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84158100 دستگاههای تهویه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ برای برگشت گردش سرما،گرما  418742 1078008591 98435
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلی دستگاه تهویه مطبوع وقسمت خارجی دستگاههای تعرفه 84151020 321396 22082683604 1955812
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84171000 کوره هاوتنورهابرا ی گدا ختن, ذوب کردن یاتحت حرارت قراردادن کلوخه های معدنی یاسولفورهای طبیعی آهن ومس یافلزا ت ،غیربرقی  49609 6016291731 564115
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84178000 کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی(همچنین زباله سوزها)غیربرقی  4200 90021468 8491
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84212300 صافی های روغن یامواد سوختی برا ی موتورهای درون سوز 90 164075898 15828
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84213100 صافی های هوا ی ورودی برا ی موتورهای درون سوز 18 8539787 824
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 3850 1075046822 102237
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84261200 جرثقیل های شاسی دا رمتحرک باچرخهای لاستیک داروجرثقیل های جابجاکننده باشاسی خورجینی 67000 969532119 91728
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84261900 جرثقیل های جابجاکننده, دروا زه ا ی وجرثقیل های پلی  ،جرثقیل های سقفی ریلی وشاسی دار متحرک که درجای دیگری ذکر نشده باشد. 54000 330073730 29524
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84284000 پلکان های متحرک ورا هروهای متحرک 13100 3287935973 309511
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84336000 ماشین هابرا ی پاک کردن, جورکردن, یادرجه بندی کردن تخم مرغ ،میوه یاسایرمحصولات کشاورزی  5030 1324271200 125310
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84362100 ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان خانگی 23354 2879339110 259432
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84369100 ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری 13294 737414627 65958
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84391000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن خمیرا زموا دسلولزی ا لیافی 795 58136445 5484
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 7420 115016220 11055
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84431700 ماشین آلات ودستگاههای چاپ گراور . 380 70077867 6682
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84471100 ماشین های کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ی به قطرحدا کثر165میلیمتر 6746 1202091479 104521
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 1292 1853116727 161127
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتیسور,ملاقه فلزریزی ،ماشین های ریخته گری ازنوعی که درمتالوژی یاریخته گری فلزات به کارمی رود  15054 4672785048 434233
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 32030 269582506 24773
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84589900 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر  15000 166911907 15377
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84593900 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 127010 1074604284 98706
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84603990 سایرماشینهای تیزکردن فلز ، فاقد کنترل  شماره ای بجز ماشین سنگ سنباده 9739 1829251340 172848
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84614000 ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده  33160 261108976 23995
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای  32060 313030737 28837
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای  74190 726178171 66732
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84641000 ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ, سرا میک, بتون, پنبه نسوز ،سیمان یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 1265 282157770 23015
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84651000 ماشین هائی که ا نوا ع مختلف  عملیات  ماشین کاری را بدون تعویض ا بزا رهاا نجام میدهند برای کار روی چوب ،استخوان ،موادپلاستیکی سخت وغیره  1240 194151810 17911
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره  8250 670168686 54663
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 2160 470448536 43220
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره.  700 60990435 4975
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 14948 708654403 66449
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84774000 ماشین های قالب گیری باتخلیه هوا وسایرماشین های شکل دا دن باحرا رت برا ی کائوچویامواد پلاستیکی . 30851 14171625600 1155924
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن  32340 6133878907 577415
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 11500 4337126908 410635
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشینهای بانحوه عمل خاص, که درجای دیگرمذکورنباشد. 11000 395649264 32272
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84813000 شیریکطرفه (غیر قابل برگشت ) 16720 4598236800 432857
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84818030 شیر مخصوص  سیلندر گاز مایع 13667 3113821650 272373
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84829100 گلوله  ( ساچمه  )سوزن  و غلتک ،مربوط به بلبرینگ یارولبیرینگ  10612 600285309 55783
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 15000 101915329 9755
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84834090 سایرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غیرا زچرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر آلات انتقال ،پیچ ساچمه دار یاغلتک دار ،جعبه دنده وسایر تغییر دهنده های سرعت ،همچینین گشتاور پیچشی  15560 3395975917 316937
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 84839000 چرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهای ا نتقال نیرو,دسته محور,پوسته یاتاقان, چرخ دنده, وغیره.  12937 2296944700 213451
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85013200 الکتروموتورهاوژنرا تورهاباجریان مستقیم به قدرت بیشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کیلووا ت  (KW) 4932 152160596 14546
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85013400 الکتروموتورها و ژنرا تورها باجریان  مستقیم  به  قدرت  بیشترا ز 375 کیلووا ت 3300 204724886 16699
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85015210 ا لکتروموتور قفس  سنجابی ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بیشتر از 750 وات تا 75 کیلووات،باجریان متناوب ،چند فاز  43824 834063970 80156
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85015310 الکتروموتور قفس سنجابی اسنکرون(asynchronous) به قدرت بیشتر از 75 کیلو وات، با جریان متناوب ،چند فاز  1973 33347972 3188
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85030010 ا نوا ع  کلکتور 48 6099640 498
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85030020 ا نوا ع  روتورمخصوص  ژنرا تورنیروگاهی 30000 1420500000 130537
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85049000 ا جزا ءقطعات  ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی  8473 499954707 47223
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85101000 ریش  ترا ش , توا م  شده  با موتوربرقی 7220 821286000 75375
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85131000 چراغ برقی قابل حمل که بامنبع نیروی همراه خود کار میکند 268 19115342 1736
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85149000 ا جزا ء و قطعات  دستگاههای گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول  ردیف  8514 107740 1162858371 110352
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85258000 دوربین های  تلویزیونی ،دوربین های دیجیتال ودوربین های ضبط ویدئوئی . 30 8416244 773
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85271310 دستگاه  پخش  را دیویی دا را ی ضبط وپخش  صوت  دیجیتالی باقابلیتهای MP3 وغیره 2 2919921 268
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85287200 سایر تلویزیون های رنگی . 139710 20447916924 1914100
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85291010 آنتن  تلویزیون به جز انتن تلسکوپی  79954 11273322584 1024183
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85299090 سایر ا جزا  وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 195000 166337749489 15156404
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85312000 تابلوهای  شاخص  مجهزبه  نشان دهنده های  باکریستال  مایع (LCD)یابادیودهای  ساطع  نور(LED) 723 135725855 12702
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85319010 ماژول نمایشگر متشکل ازصفحه lcdیاledیاپلاسمافقط دارای برد آدرس دهی   430 66124005 6261
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85393120 لامپ  کم  مصرفComract  70 12237907 1124
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85399000 اجزاء وقطعات لامپهای مشمول ردیف 8539 12747 1262258711 112721
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 85451100 ا لکترودهای  زغالی برا ی  کوره ها 1305638 12293124291 1065062
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 86073000 قلابهاوسایروسایل کوپلینگ, ضربه گیرهای لکوموتیوهای را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 116360 3123328950 293074
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 62660 1067624599 97097
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 87041090 دا مپرهابرا ی ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بیش ا ز30تن 4044740 439913673658 40739177
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی  3600 852054365 81451
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 87089490 غربیلک فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواری , سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی 100 5818873 551
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 87089939 ا جزا وقطعات غیرمذکور بغیرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار، وا نت و ترا کتورکشاورزی  90436 6807936464 648027
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 87169000 ا جزا ءوقطعات تریلرهاونیمه تریلرهاوسایروسایل نقلیه, که بدون عمل مکانیکی رانده میشوند 1443 79398336 7296
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 89039100 قایقهای  بادبانی ,بایابدون  موتور کمکی 1700 746396720 60881
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 89039210 قایق  های  تفریحی ورزشی موتوری ( jet-ski ) 3000 651277172 53122
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 90051000 دوربین  دوچشمی 22 5029818 470
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 90058090 سایردوربین  های  یک  چشمی (غیرازنوع منشوری )،سایر تلسکوپهای اپیتکی  و سایر دستگاههای  نجومی غیر را دیویی 306 98111037 9164
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش خواص مکانیکی مواد ،مشمول ردیف 9024

 
856 35250777 3196
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 90251990 سایر دماسنج  ها ،آذرسنجها ،توا م  نشده  با سایر آلات ، غیرمذکور درجای دیگر 1649 1242064299 117653
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94017100 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه شده 1035 65687771 5358
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94019090 ا جزا وقطعات  نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل  نقلیه  هوا یی یازمینی 4510 50103149 4494
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی  16707 142484076 12663
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94035090 ---سایر  3344 150851827 12304
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی  1011 108941577 8886
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه .  2594 47599380 3882
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94051000 لوستروسایروسایل روشنائی برقی برای آویختن یانصب کردن به سقف یادیوا ر،غیراز انواعی که برای فضاهای باز عمومی یامعابر استفاده می شود . 1502 69283727 6365
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ رومیزی وچرا غهای پایه دا ردا خل ساختمان, برقی 34 1846421 170
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 94056000 چرا غهای تبلیغاتی,علائم نورا نی,تابلوهای نورا نی را هنما و ا شیاء همانند 4 644101 59
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 95049020 ادوات برای بازی بولینگ  524 120947630 10322
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 95051000 ا شیاءبرا ی جشن کریسمس 16 1288200 118
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 95089090 چرخ وفلک ،تاب ،سیرک سیار ،تئاتر سیار ،باغ وحش سیار  115 6459827 527
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 96062900 دگمه که درجای دیگری مذکورنباشند. 10579 284942128 23242
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 96085000 مجموعه هائی از اشیاء مشمول دویاچندشماره فرعی 9608 1390 9708940 792
1390 منطقه ازاد بندر انزلی 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گیره فردهنده, فرزن مووهمانند,غیرا زکالای مشمول شماره  8516می شوند واجزاء ومتعلقات 666 21664069 1767
مجموع       4730216303 38152727339407 3491363844
1390 منطقه آزاد حسن رود 12081000 آرد و زبره  دا نه  سویا 67500 705600450 67838
1390 منطقه آزاد حسن رود 15159090 سایر چربی ها ,روغن های ثابت نباتی واجزاء أنها حتی تصفیه شده ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته که درجای دیگری مذکور نباشد . 240 27500719 2663
1390 منطقه آزاد حسن رود 25202090 گچ  هاحتی رنگ  شده  بجزگچ  بنایی 25050 227007350 21700
1390 منطقه آزاد حسن رود 29362400 ا سید D - یا DL -پانتوتنیک  (ویتامین  b3یا b5) و مشتقات  آنها مخلوط نشده  145 43111718 3867
1390 منطقه آزاد حسن رود 32082070 ورنی و روغن  چاپ  عکس  برگردا ن  روی  چینی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل  14400 182794123 16572
1390 منطقه آزاد حسن رود 32141000 بتانه های  شیشه  برهاو پیوند زنی,سیمانهای  رزینی ,ترکیبات  درزگیری  وسایر بتانه ها،اندودهای نقاشی  55000 675538827 64577
1390 منطقه آزاد حسن رود 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 189 22389305 2140
1390 منطقه آزاد حسن رود 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 1800 29644722 2850
1390 منطقه آزاد حسن رود 33029010 ا سانس  های  مورد مصرف  درصنایع  شوینده  آرا یشی وبهدا شتی 30 7803937 700
1390 منطقه آزاد حسن رود 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 4760 43317253 4165
1390 منطقه آزاد حسن رود 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی  3360 34724882 3339
1390 منطقه آزاد حسن رود 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 500 9549007 779
1390 منطقه آزاد حسن رود 34042090 سایر موم  های مصنوعی وموم  های ا ماده  غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول ) 720 23635418 2120
1390 منطقه آزاد حسن رود 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 22209 469658978 44778
1390 منطقه آزاد حسن رود 35069100 چسباننده ها برا ساس  کائوچو یا پلیمرهای مشمول شماره 3901لغایت 3913 1 289442 28
1390 منطقه آزاد حسن رود 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 7150 221536170 21105
1390 منطقه آزاد حسن رود 38160000 سیمان ها وملاطها وبتون ها  وترکیبات همانندنسوز(غیرا زمحصولات شماره 3801) 30676 14755781 1387
1390 منطقه آزاد حسن رود 39189000 پوشش  کف,  دیوا ریاسقف  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوردرجای  دیگر,بشکل  رول  یا چهارگوش 60133 616503306 57860
1390 منطقه آزاد حسن رود 39191090 صفحه.  ورق.  نوا رخودچسب  بصورت  رول  باپهنای  حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 1422 74957551 7060
1390 منطقه آزاد حسن رود 39201060 ورق  عایق  پلی ا تیلنی باخاصیت  تبادل  یون 99541 1350714442 120042
1390 منطقه آزاد حسن رود 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده  9950 197360694 18693
1390 منطقه آزاد حسن رود 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه های نازک, باریکه های ا سفنجی ا زپلیمرهای  کلروروینیل 24376 614410469 58199
1390 منطقه آزاد حسن رود 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 2129 298973383 28808
1390 منطقه آزاد حسن رود 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 2100 214300441 20679
1390 منطقه آزاد حسن رود 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 55 655905 62
1390 منطقه آزاد حسن رود 39264000 مجسمه های  کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی 48 820418 78
1390 منطقه آزاد حسن رود 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 1036 74765460 6125
1390 منطقه آزاد حسن رود 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کیف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه های همانند باسطح خارجی ا زموا دپلاستیک یانسجی  693 55191786 5226
1390 منطقه آزاد حسن رود 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 3739 249762805 23363
1390 منطقه آزاد حسن رود 42022200 کیف  دستی باسطح  خارجی ا زورق های  پلاستیکی یاا زموا دنسجی 1152 66575750 6292
1390 منطقه آزاد حسن رود 42032100 دستکش, دستکشهای یک ا نگشتی ونیم دستکش ا زچرم یاا زچرم دوباره  ساخته شده  مخصوص  ورزش 2513 88046503 8348
1390 منطقه آزاد حسن رود 44111299 ---سایر 72931 329781504 31710
1390 منطقه آزاد حسن رود 44111392 ---کفپوش روکش شده 39023 345866739 33244
1390 منطقه آزاد حسن رود 46019900 بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده  بهم  بصورت رشته های  موا زی  یابافته شده,  920 8263090 784
1390 منطقه آزاد حسن رود 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 21680 342090020 32626
1390 منطقه آزاد حسن رود 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 95369 2348183727 222395
1390 منطقه آزاد حسن رود 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 54450 2737268451 262305
1390 منطقه آزاد حسن رود 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 1280 11654445 1077
1390 منطقه آزاد حسن رود 49059900 نقشه جغرا فیائیا زهرنوع, ا زجمله ا طلس, نقشه های دیوا ری, چاپ شده, به شکل غیرکتاب 69 732353 69
1390 منطقه آزاد حسن رود 51122000 پارچه های تار وپود باف با حداکثر 85% وزنی از پشم شانه زده، یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن شانه زده که بارشته های سنتتیک یامصنوعی مخلوط شده باشد 17507 671464952 60904
1390 منطقه آزاد حسن رود 54082100 پارچه های تاروپودباف سفیدشده یانشده, دا را ی 85% یابیشتررشته ها یا نوارها یا اشکال همانند مصنوعی 480 23337082 2129
1390 منطقه آزاد حسن رود 55020000 دسته ا لیاف ا زرشته های مصنوعی. 55570 3957799786 373548
1390 منطقه آزاد حسن رود 55132900 سایر پارچه های تاروپودباف, رنگرزی شده, باکمترا ز85%ا لیاف غیریکسره سنتتیک, مخلوط باپنبه... بوزن کمتراز170گرم درمتر  2052 62158362 5825
1390 منطقه آزاد حسن رود 55144900 سایر پارچه های تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الیاف غیر یکسره سنتنیک،مخلوط بااپنبه, غیرمذکوربوزن هرمترمربع بیش از 170 گرم 47681 2474946900 231342
1390 منطقه آزاد حسن رود 58013300 پارچه های مخمل وپلوش باپرزپودی ، ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعی,قطع شده ،غیرازشماره 58013200 15067 465652001 44066
1390 منطقه آزاد حسن رود 61072900 پیراهن خواب وپیژاما,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, از سایر موا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده.  184 23001052 2182
1390 منطقه آزاد حسن رود 61099000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 3790 948867461 89174
1390 منطقه آزاد حسن رود 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 929 61175539 5670
1390 منطقه آزاد حسن رود 61169900 دستکش, دستکش یک ا نگشتی ونیم دستکش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای 920 22329412 2118
1390 منطقه آزاد حسن رود 62034900 شلوار،شلوار سرهم دارای بند وپیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه مردا نه یاپسرا نه ازسایرمواد نسجی، غیرمذکور 945 118238228 11092
1390 منطقه آزاد حسن رود 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه یادخترا نه, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 35 8915596 844
1390 منطقه آزاد حسن رود 62045900 دا من ودا من شلوا ری ا زسایرمواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر گفته نشده باشد. 76 18702051 1771
1390 منطقه آزاد حسن رود 62081900 زیردا منی یازیرپیراهنی وژوپون, ا زسایرموا د نسجی, غیر مذکوردرجای دیگر 66 16812267 1592
1390 منطقه آزاد حسن رود 62111200 لباس شنا,زنانه یادخترا نه.  250 19961815 1628
1390 منطقه آزاد حسن رود 62121000 پستان بندوسینه بند حتی کشباف وقلاب باف 91 23180550 2195
1390 منطقه آزاد حسن رود 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری و...ا زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر 43457 2434030828 228126
1390 منطقه آزاد حسن رود 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 89617 2605656581 229677
1390 منطقه آزاد حسن رود 63026000 شستنیهای توا لت یاآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجی,سایرپارچه های ا سفنجی همانند,ا زپنبه 700 25954577 2462
1390 منطقه آزاد حسن رود 63029100 شستنیهای توا لت یاآشپزخانه ا زپنبه, غیرمذکوردرجای دیگر 5717 117743146 10450
1390 منطقه آزاد حسن رود 63079090 سایر ا شیادوخته  و مهیا وهمچنین  ا لگوی  لباس  غیرمذکور درجای  دیگر 1148 57604955 4740
1390 منطقه آزاد حسن رود 64029900 کفش, که درجای دیگرگفته نشده, قوزک پارا نمیپوشاند,ا زکائوچویاپلاستیک.  19805 1310518210 123557
1390 منطقه آزاد حسن رود 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر  327 17671985 1673
1390 منطقه آزاد حسن رود 65059000 کلاه وسایرپوشش های سر,کشباف یاقلاب باف, یاتهیه شده ا زتور,وغیره.  14866 611441420 53516
1390 منطقه آزاد حسن رود 65069900 کلاه وسایرپوشش های سر,که درجای دیگرگفته نشده ا ست.  5521 436565652 35662
1390 منطقه آزاد حسن رود 68091100 لوحه,صفحه،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده یا مسلح شده فقط با کاغذ یا مقوا.  1350 15791885 1510
1390 منطقه آزاد حسن رود 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد تزئیین نشده,که درجای دیگرگفته نشده 22329 105032550 10050
1390 منطقه آزاد حسن رود 69089010 کاشی یا سرا میک  باجذب  آب  کمترا زیک  درصد(کاشی پرسلانی ) ورنی یالعاب زده  39785 80480768 7621
1390 منطقه آزاد حسن رود 69089020 کاشی یا سرا میک  باجذب  آب بین  1 تا 6 درصد(کاشی کف ) ورنی یالعاب زده  10585 27896790 2592
1390 منطقه آزاد حسن رود 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام... وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 7949 43601920 4085
1390 منطقه آزاد حسن رود 70072120 شیشه  ا یمنی چندلایه درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسایل  نقلیه  موتوری به جزهواپیما  17250 743079458 66644
1390 منطقه آزاد حسن رود 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 4812 28385923 2714
1390 منطقه آزاد حسن رود 70109060 بطریهای رنگی باظرفیت ا سمی یک  لیتروکمترا زا ن 133614 573922426 53713
1390 منطقه آزاد حسن رود 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه  200 21055846 2013
1390 منطقه آزاد حسن رود 70200099 سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر  6510 75018285 7105
1390 منطقه آزاد حسن رود 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  169101340 1263213614571 116894170
1390 منطقه آزاد حسن رود 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  4447100 32681102810 3141206
1390 منطقه آزاد حسن رود 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 10593520 89719830757 7318094
1390 منطقه آزاد حسن رود 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  24918926 207139585060 18886710
1390 منطقه آزاد حسن رود 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 914210 8635387051 724585
1390 منطقه آزاد حسن رود 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  1673346 13130730510 1228814
1390 منطقه آزاد حسن رود 72085290 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا10میلی متر وعرض 1850میلی متر وکمتر  2838770 27872723923 2273469
1390 منطقه آزاد حسن رود 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج  3806046 26029862386 2490484
1390 منطقه آزاد حسن رود 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 18243361 151305360370 14213804
1390 منطقه آزاد حسن رود 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 8773839 78814200451 7339783
1390 منطقه آزاد حسن رود 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر  197408 1598018215 150728
1390 منطقه آزاد حسن رود 72224000 پروفیل ا رفولادزنگ نزن.  538 29236803 2741
1390 منطقه آزاد حسن رود 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 25000 413591670 39077
1390 منطقه آزاد حسن رود 73181900 سایرا شیاءحدیده شده, که درجای دیگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 6 449848 42
1390 منطقه آزاد حسن رود 73182200 وا شرها,که درجای دیگرگفته نشده حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد  64 14458271 1382
1390 منطقه آزاد حسن رود 73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا زفولاد زنگ  نزن 2139 74851923 6875
1390 منطقه آزاد حسن رود 73239490 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا ز ا هن  یافولاد لعاب  دا ده  شده 35178 641888315 58373
1390 منطقه آزاد حسن رود 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده.  2400 167018790 14979
1390 منطقه آزاد حسن رود 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم.  359 59003769 5640
1390 منطقه آزاد حسن رود 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر   40390 921633128 87822
1390 منطقه آزاد حسن رود 76072000 ورق ونوار نازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،روی تکیه گاه  17520 774470969 72340
1390 منطقه آزاد حسن رود 76151900 ا شیاءسرمیز,ا شیاءآشپزخانه یاسایرا شیاءخانه دا ری  وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومینیوم.  27223 1164339386 105271
1390 منطقه آزاد حسن رود 76152000 لوا زم بهدا شتی یا پاکیزگی واجزاء وقطعات آنها از آلومینیوم.  2065 178149810 16837
1390 منطقه آزاد حسن رود 81122900 مصنوعات  ا زکروم که درجای دیگر گفته نشده است  1000 57992670 5201
1390 منطقه آزاد حسن رود 82142000 ا بزا رهاومجموعه های مانیکوریاپدیکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه این ابزارها  276 10593705 1005
1390 منطقه آزاد حسن رود 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها   298140 6981576027 625431
1390 منطقه آزاد حسن رود 84089000 سایرموتورهای پیستونی درون سوزترا کمی-ا حترا قی که درجای دیگرمذکورنباشد. 19310 3097285040 290525
1390 منطقه آزاد حسن رود 84142000 تلمبه های هوا که بادست یاباپاکارمیکنند 86 1317309 124
1390 منطقه آزاد حسن رود 84145990 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 76 10274163 973
1390 منطقه آزاد حسن رود 84186990 سایرتجهیزات سردکننده یامنجمکد کننده بجزنوع تراکمی باکندانسور مبدل حرا رتی و چیلرهای جذبی 105130 6770648820 639706
1390 منطقه آزاد حسن رود 84221100 ماشین های ظرفشوئی از نوع خانگی 9660 486666225 45225
1390 منطقه آزاد حسن رود 84271022 ارابه های صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقی وظرفیت  کمترا ز5تن 17085 414584811 38873
1390 منطقه آزاد حسن رود 84552100 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات  181050 655340400 63014
1390 منطقه آزاد حسن رود 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 15000 92006745 8342
1390 منطقه آزاد حسن رود 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 50000 116751855 11055
1390 منطقه آزاد حسن رود 84593900 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 906551 3140990067 292907
1390 منطقه آزاد حسن رود 84601900 ماشین های سنگ زنی سطوح تخت برا ی فلزا ت, با دقت 0/01 (یک صدم) میلیمترکه درجای دیگرمذکورنباشد 100000 265851645 25125
1390 منطقه آزاد حسن رود 84614000 ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده  77480 196576995 17889
1390 منطقه آزاد حسن رود 84622100 ماشین های خم کردن, تاکردن،راست کردن یاتخت کردن  (همچنین پرس ها),باکنترل شماره ا ی 8200 178559812 17025
1390 منطقه آزاد حسن رود 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای  467512 3582215580 334585
1390 منطقه آزاد حسن رود 84623100 ماشین های قیچی کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ی 6200 124314573 11853
1390 منطقه آزاد حسن رود 84623900 ماشین های قیچی کردن (ا زجمله پرس ها),که درجای دیگرمذکورنباشد 12000 189391687 17171
1390 منطقه آزاد حسن رود 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای  210210 3284158334 285145
1390 منطقه آزاد حسن رود 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره  21730 317241064 30019
1390 منطقه آزاد حسن رود 84703000 ماشین های محاسب (غیرا زنوع ا لکترونیک ) 350 1061381 101
1390 منطقه آزاد حسن رود 84713020 ماشین  های  خودکار دا ده  پردا زی  شخصی( pc)کیفی (note book) 17 9325797 834
1390 منطقه آزاد حسن رود 84716020 موشوا ره (mouse) 317 33404883 3169
1390 منطقه آزاد حسن رود 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 54220 2486380050 222395
1390 منطقه آزاد حسن رود 84791022 فنیشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وکمتر،باقدرت بیش از 180اسب بخار  24890 2906952450 237109
1390 منطقه آزاد حسن رود 84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 6000 1485660000 139853
1390 منطقه آزاد حسن رود 84818090 سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،....  غیرمذکوردرجای دیگر  25180 384923095 36092
1390 منطقه آزاد حسن رود 85021310 مجموعه مولدها دارای موتور پیستونی تراکمی -احتراقی به  قدرت  بیشتر ا ز 375 کیلوولت  آمپر لغایت  1500کیلوولت  آمپر 51500 1062084000 100500
1390 منطقه آزاد حسن رود 85041020 متعادل کننده های الکترونیکی جریان برای لامپ ها ولوله های تخلیه  1232 8131934 663
1390 منطقه آزاد حسن رود 85086000 سایر جاروبرقی بجز موتور کامل  31040 1968623965 176186
1390 منطقه آزاد حسن رود 85094000 آسیاب ومخلوطکن های الکترومکانیکی خانگی مواد خوراکی، دستگاههای خانگی آب میوه گیرواب سبزی گیر  1660 144786073 13314
1390 منطقه آزاد حسن رود 85101000 ریش  ترا ش , توا م  شده  با موتوربرقی 10450 988666237 93968
1390 منطقه آزاد حسن رود 85131000 چراغ برقی قابل حمل که بامنبع نیروی همراه خود کار میکند 40122 526770750 50250
1390 منطقه آزاد حسن رود 85152900 سایرماشینهاودستگاههای زرد جوشکاری یالحیم  کاری که  در جای دیگرمذکور نباشد 250 32702614 3118
1390 منطقه آزاد حسن رود 85164000 ا توی  برقی 15572 1329471637 125454
1390 منطقه آزاد حسن رود 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک  600 190049161 17045
1390 منطقه آزاد حسن رود 85167100 دستگاه های  ا لکتروترمیک  درست  کردن  قهوه  یا چای 250 56476853 5065
1390 منطقه آزاد حسن رود 85182990 سایر بلندگوهاغیرمذکور در جای دیگر 414 54187488 4847
1390 منطقه آزاد حسن رود 85285900 سایر مانیتورها غیر مذکور در جای دیگر 7 386342 37
1390 منطقه آزاد حسن رود 85287200 سایر تلویزیون های رنگی . 5205 1278454832 124038
1390 منطقه آزاد حسن رود 85299020 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپلاسما فقط دارای برد آدرس دهی  12945 2503220738 230991
1390 منطقه آزاد حسن رود 85299090 سایر ا جزا  وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 7314 172698324 15961
1390 منطقه آزاد حسن رود 85322200 خازنهای  ثابت  برقی ا لکترولیتی آلومینیومی 196 2092028 186
1390 منطقه آزاد حسن رود 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 541 24998445 2155
1390 منطقه آزاد حسن رود 85363090 سایردستگاههابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 4017 213234009 18882
1390 منطقه آزاد حسن رود 85365090 سایرکلیدهاغیرمذکوردرجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000ولت  90 3481135 309
1390 منطقه آزاد حسن رود 85366990 سایرنری ومادگی برا ی ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روی بردمدا رچاپی خاص صنعت ا لکترونیک 395 25711299 2101
1390 منطقه آزاد حسن رود 85369010 سرسیم  وسایرا تصالات  ورا بط ها برا ی  سیم  وکابل 1000 742966 70
1390 منطقه آزاد حسن رود 85389090 ا جزا  وقطعات دستگاههای شماره  8537 بجز موا رد مذکور 540 56280229 5257
1390 منطقه آزاد حسن رود 85399000 اجزاء وقطعات لامپهای مشمول ردیف 8539 8100 674585027 60268
1390 منطقه آزاد حسن رود 90049000 عینک, محافظ چشم وهمانند,برا ی  ا صلاح دید,حفاظت  چشم  یاغیره (غیرا زعینک  آفتابی) 91 6124534 520
1390 منطقه آزاد حسن رود 90051000 دوربین  دوچشمی 2070 203077757 19194
1390 منطقه آزاد حسن رود 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحی شده برای مقاصدنمایشی(مثلابرا ی آموزش  یانمایش ) که موردمصرف دیگری نداشته باشند  226 233504 22
1390 منطقه آزاد حسن رود 91022900 ساعت مچی غیربرقی ,حتی بایک زمان شمارغیربرقی بدون کوک خودکار ،غیرازرد یف 91012900 58 20822163 1972
1390 منطقه آزاد حسن رود 94015900 سایر نشیمنها(seats)ازحصیر (cane)وبید سبدی (oaier) یاموادمشابه . 120 955242 90
1390 منطقه آزاد حسن رود 94017100 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه شده 3321 84344227 6880
1390 منطقه آزاد حسن رود 94017900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده  26088 283041919 26401
1390 منطقه آزاد حسن رود 94019090 ا جزا وقطعات  نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل  نقلیه  هوا یی یازمینی 167775 914616520 85754
1390 منطقه آزاد حسن رود 94031000 مبلهای فلزی ا زا نواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند 31206 885036487 78405
1390 منطقه آزاد حسن رود 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی  248108 2136873280 181099
1390 منطقه آزاد حسن رود 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 1300 29179673 2764
1390 منطقه آزاد حسن رود 94035090 ---سایر  12000 50415574 4774
1390 منطقه آزاد حسن رود 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی  67561 471539317 43943
1390 منطقه آزاد حسن رود 94054020 چرا غهای  ضد ا نفجار 94737 2422355683 211688
1390 منطقه آزاد حسن رود 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ  و وسایل  روشنائی بجزا ز جنس  شیشه  ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 580 9293441 859
1390 منطقه آزاد حسن رود 95030090 سه چرخه ها,روروئک ها ,اتومبیلهای رکاب زنی باپاواسباب بازیهای چرخدارمشابه ,کالسکه های عروسک ,عروسکها ,سایر اسباب بازیها,مدلهای کوچک اندازه شده ومدلهای تفریحی مشابه ,خواه کارکند یانکند ,پازل هایی ازکلیه انواع . 5500 320230991 28460
1390 منطقه آزاد حسن رود 95059000 ا شیاءبرا ی جشن, کارناوا ل, شعبده بازی واشیاء اعجاب آور (غیرا زا شیاءبرا ی جشن کریسمس ). 500 8773341 716
1390 منطقه آزاد حسن رود 95062900 اسکی آبی، تخته اسکی روی آب وسایر ادوا ت برای ورزشهای آبی(غیرا زتخته شناورشرا عی) 3250 256102694 20889
1390 منطقه آزاد حسن رود 95066210 توپ  فوتبال ,  بسکتبال , وا لیبال,  هندبال 35 1815675 172
1390 منطقه آزاد حسن رود 95066290 سایرتوپهای قابل بادکردن بجزتوپ مخصوص نابینایان وتوپ فوتبال, بسکتبال, وا لیبال, هندبال 320 17608179 1660
1390 منطقه آزاد حسن رود 95069990 سایر ا دوا ت  برا ی  بازیهای  درهوا ی  آزا د 1693 30799737 2920
1390 منطقه آزاد حسن رود 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 17250 486911102 45962
1390 منطقه آزاد حسن رود 98870338 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل  65% وبیشتر بجز لاستیک 466920 92036200000 8254368
مجموع       250922091 2084869474678 191433793