آمار واردات گمرک و کشورهای شرح ذیل بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده  طی سال 1391
گمرک کشور طرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آستارا (بلوروس ( روسیه سفید 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 19800 185911979 15164
آستارا چین 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 298450 593815094 48435
آستارا چین 23032000 تفاله  چغندر ,تفاله  نیشکر و سایر آخال  قندسازی 232360 540340346 44073
آستارا چین 23063000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از تخم آفتابگردان 297800 1251469965 102077
آستارا چین 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 9770680 49386973111 4028301
آستارا گرجستان 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 11550 70847475 5779
آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 ... ا ز گونه  را ش 4158640 23512439429 1576876
آستارا گرجستان 44092900 چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . 70020 2038843477 82977
آستارا گرجستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 2369450 18231784836 1487095
آستارا گرجستان 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 20530 239045541 19498
آستارا گرجستان 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 3000 24012264 2191
آستارا گرجستان 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 4500 44758640 4084
آستارا گرجستان 84594000 سایر ماشین های صیقل کردن جدار داخلی برای فلزا ت، که در جای دیگرمذکورنباشد 300 2489345 227
آستارا گرجستان 84596900 ماشین های فرزکردن برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 6270 56023476 5112
آستارا گرجستان 84602900 ماشین های سنگ زنی برای فلزا ت, غیراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (یک صدم) میلیمتر 4000 32013415 2921
آستارا گرجستان 84621000 ماشین های آهنگری یامنگنه کاری قالبی(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 40900 447586398 40838
آستارا آذربایجان 10031000 دانه 786960 3613804491 294764
آستارا آذربایجان 10051020 دانه ذرت دامی . 125450 478812375 39055
آستارا آذربایجان 10082100 دانه ارزن 1380850 6796848905 554392
آستارا آذربایجان 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 4596970 8958735043 730729
آستارا آذربایجان 23032000 تفاله  چغندر ,تفاله  نیشکر و سایر آخال  قندسازی 106340 256041040 20884
آستارا آذربایجان 23061000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از پنبه  99430 779666188 31761
آستارا آذربایجان 23063000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از تخم آفتابگردان 186000 525950921 42900
آستارا آذربایجان 23064100 کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از دانهکهای کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک 199910 768127625 62653
آستارا آذربایجان 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 198800 1273726709 103893
آستارا آذربایجان 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 15572380 102536283128 6205703
آستارا آذربایجان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 2416150 18339699488 1495897
آستارا آذربایجان 82071300 ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین, دا را ی قسمت عامل ا زسرمت ها. 1000 104731050 8543
آستارا آذربایجان 84433900 ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس ،غیرقابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه  84 11123841 454
آستارا امارات متحده عربی 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 69030 126333495 10305
آستارا امارات متحده عربی 48192010  قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایهکهای متفاوت که لایهکهای مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بستهکبندی مواد غذایی 16040 898003719 73247
آستارا امارات متحده عربی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  1374010 11406359631 930372
آستارا امارات متحده عربی 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 2381050 21430827297 1748028
آستارا اوکراین 28230000 ا کسیدهای  تیتان 1919850 84399996009 5553009
آستارا اوکراین 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 109040 476932879 38902
آستارا اوکراین 44079200 چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 ... ا ز گونه  را ش 426020 1088743095 88804
آستارا اوکراین 44089000 سایرورقهای روکش وورق های لائی برا ی تخته های چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بیشتر نباش غیرمذکور  14980 509732181 41577
آستارا اوکراین 73041100 لوله های بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت یاگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 263670 6954414180 567244
آستارا اوکراین 84144090 سایرکمپرسورهای هوا که  روی شاسی چرخ  دا روقابل یدک کش سوا رشده ا ند,غیرمذکوردرجای دیگر   122634 131230000000 10703915
آستارا بوسنی وهرزگوین 44092900 چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . 21220 675283274 27509
آستارا ترکیه 08031000 موز سبز تازه یا خشک کرده 354637 6653294335 272207
آستارا ترکیه 10082100 دانه ارزن 392200 1932965543 157664
آستارا ترکیه 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 295000 546130905 44546
آستارا ترکیه 34029020  پاکککنندهکهای صنعتی 240 14401205 586
آستارا ترکیه 34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 125 7188251 292
آستارا ترکیه 38123070 پایدا رکننده  ها گرید فیلم  های  بسته  بندی  موا د غذا یی 8830 376802701 15330
آستارا ترکیه 39039000 پلیمرهای  ا ستیرن  که  درجای  دیگر گفته  نشده, به  ا شکال  ا بتدا ئی 260 20354361 828
آستارا ترکیه 39162090 تک رشته هاییکه بزرگترین بعدمبدا عرضیآن ا زیکmm بیشترباشدمیله... غیراز پلیمرهای اتیلن وپلیمرهای  کلروروینیل 16972 462110026 37693
آستارا ترکیه 39181000 پوشش  کف,  دیوا ریاسقف  ا زپلیمرهای  کلروروینیل  به  شکل  رول  یا به  شکل  چهارگوش 1980 60986410 4974
آستارا ترکیه 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 372660 2549256993 157819
آستارا ترکیه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  319380 2631186914 214616
آستارا ترکیه 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 966390 7240662102 590592
آستارا ترکیه 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 638000 6631401114 486457
آستارا ترکیه 83024110 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc 402 29216181 2383
آستارا ترکیه 84253110 موتورگیربکس  آسانسورشامل  ا لکتروموتور،جعبه  دنده  ،پولی وترمزبر روی  یک  پایه  مشترک باموتوربرقی  217730 14167018644 604462
آستارا ترکیه 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 21150 8586112621 700335
آستارا ترکیه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره.  1190 61883701 5048
آستارا ترکیه 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن  670 45056256 1833
آستارا ترکیه 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 180 5533224 225
آستارا ترکیه 85021100 مجموعه  مولدهاباموتورهای  ترا کمی-ا حترا قی ,به  قدرت  حدا کثر 75 kva 2430 192919623 15736
آستارا ترکیه 85021290 سایرمجموعه مولدها دارای موتورپیستونی ترا کمی-احتراقی به قدرت بیش از 75 تا 375 kva غیرمذکور درجای دیگر  3500 579945735 47304
آستارا ترکیه 85021310 مجموعه مولدها دارای موتور پیستونی تراکمی -احتراقی به  قدرت  بیشتر ا ز 375 کیلوولت  آمپر لغایت  1500کیلوولت  آمپر 5500 1340618746 109349
آستارا ترکیه 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 16528 155174694 12657
آستارا فدراسیون روسیه 10011100 دانه گندم سخت  2953320 12346372652 1007045
آستارا فدراسیون روسیه 10082100 دانه ارزن 1203420 6548297923 484835
آستارا فدراسیون روسیه 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 1740920 4415171238 360128
آستارا فدراسیون روسیه 23063000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ...از تخم آفتابگردان 763060 2256109598 184022
آستارا فدراسیون روسیه 28332500 سولفات  هااز  مس 19950 368160444 30029
آستارا فدراسیون روسیه 28413000 دی  کرومات  سدیم 160000 4595549068 287792
آستارا فدراسیون روسیه 29291000  ایزوسیاناتکها 4000 180753471 14743
آستارا فدراسیون روسیه 44032000 چوب خام  یا چهارترا ش, ا ز تیره  کاج 172210 861735489 70288
آستارا فدراسیون روسیه 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 28261520 168904543916 11167134
آستارا فدراسیون روسیه 44072200 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بیش ا زmm6ا زگونه ویرولا،ایمبویا وبالسا . 51380 263761774 21514
آستارا فدراسیون روسیه 44119210 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراکمی بیش از8/0گرم برسانتی متر مکعب کارنشده بطریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده  147670 971877248 79272
آستارا فدراسیون روسیه 44119310 سایرتخته ها ی فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از5/0گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از8/0گرم برسانتی متر مکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده  711012 3622674649 269446
آستارا فدراسیون روسیه 53031090 کنف وسایرا لیاف نسجی از پوسته ساقه نباتات  خام یاخیسانده بجزا لیاف  کهنه کنف به استثنای کتان ، شاهدانه ورامی 2680 98449396 8030
آستارا فدراسیون روسیه 73041100 لوله های بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت یاگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 226090 5907019076 481812
آستارا قزاقستان 07134000  عدس (Lentil)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده 63231 747844076 60999
مجموع       89812535 766677071658 54850214
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 40119490 سایرلاستیک  رویی چرخ بادی غیرمذکور موردا ستفاده  دروسایل  نقلیه ساختمانی دا را ی طوقه  بیشترا ز61سانتیمتربدون تولید داخل  103168 10185318924 830776
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 84099990 سایرا جزا وقطعات  موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر  76849 27882250084 2274246
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 84213910 فیلترهای  تصفیه  دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت کامل  1495 509337460 20749
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 84812000 شیربرای ا نتقالات ا ولئوهیدرولیکی یاپنوماتیکی. 2990 1206894450 49165
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقی برای روشن کردن  یا برا ه اندا ختن موتورهای درونسوز احتراقی ودستگاههای قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1495 156968938 6394
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 85261000 دستگاههای  را دا ر 4370 26795400000 2185595
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 85443020 سایرمجموعه  سیم  ها برا ی  وسایل  حمل  ونقل  زمینی 1495 318869148 12990
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 87041090 دا مپرهابرا ی ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بیش ا ز30تن 644850 79306047450 6468683
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغیراز لنت های ترمز سوارشده وغیرازانواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی  1495 2450358543 99819
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 87084040 اجزاء وقطعات ردیف 87084020 20355 1225439534 99954
منطقه ازاد بندر انزلی (بلوروس ( روسیه سفید 87089939 ا جزا وقطعات غیرمذکور بغیرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار، وا نت و ترا کتورکشاورزی  1495 547973812 22323
منطقه ازاد بندر انزلی پاناما 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  29993186 261017906425 21290204
منطقه ازاد بندر انزلی چین 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 818639 9717092385 396986
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  39661063 405272599416 25557938
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  4123429 52620185722 2629024
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72083610 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شکل طومار باپهنای 600mmیابیشتر به ضخامت بیشترا ز10میلیمتروکمترا ز 16میلیمتروعرض کمتراز1850میلیمتر  496330 4501431648 367164
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غیرمذکور در ردیف های 72081000 لغایت 72083790  4812080 44130792365 3599575
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72083800 محصولات ازاهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر  570360 5809643526 473870
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 55286976 603633141533 39390314
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72084000 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غیرطومار,باپهنای 600میلیمتریابیشتربانقوش برجسته.  290868 4772632697 196461
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  1475170 20445609140 997782
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2272750 35002127322 1424892
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  123220 1871456374 76088
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1053720 16097808168 654824
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1346940 25000769609 1016539
منطقه ازاد بندر انزلی چین 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 42560 354834144 28942
منطقه ازاد بندر انزلی چین 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 279010 3179319526 259325
منطقه ازاد بندر انزلی چین 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 25300 344996400 28140
منطقه ازاد بندر انزلی چین 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن  80 30268649 1233
منطقه ازاد بندر انزلی چین 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 33385 2033462569 102972
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85149000 ا جزا ء و قطعات  دستگاههای گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول  ردیف  8514 228521 12273554665 1001106
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85177090   سایر اجزاء وقطعات ردیف 8517 بجز ماژول نمایشگر 824 2866884931 233841
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85322200 خازنهای  ثابت  برقی ا لکترولیتی آلومینیومی 40 7831409 639
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85399090   سایر اجزاء وقطعات ردیف 8539 غیرمذکور 6371 753916597 61494
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85411000 دیودها(غیرا زدیودهای  حساس  دربرا برنور و دیودهای  ساطع  نور) 12 2003384 163
منطقه ازاد بندر انزلی چین 85416000 کریستالهای  پیزوا لکتریک  سوا رشده 12 6283339 513
منطقه ازاد بندر انزلی ژاپن 84271012 ارابه های صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ی موتوربرقی ،باظرفیت  5 تن  وبالاتر 50000 588785869 48025
منطقه ازاد بندر انزلی ژاپن 84271022 ارابه های صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقی وظرفیت  کمترا ز5تن 27000 309357908 25233
منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان 10011100 دانه گندم سخت  5476984 22232512434 1813419
منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 711451 5536438724 451586
منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  24872998 217722994753 16382817
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  506955 4327980724 353016
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 9935160 80721883514 6584167
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72084000 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غیرطومار,باپهنای 600میلیمتریابیشتربانقوش برجسته.  465500 4034170024 329051
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر  864790 7644416324 623525
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  1501470 13272426576 1082580
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  2900 32099037 2618
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 54030 1605293469 65359
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 3932074 59597357149 3278833
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 84135090 سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی 2237 555257776 45290
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 74020 2750252261 266756
منطقه ازاد بندر انزلی آلمان 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 3980 42394610 4112
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 10011100 دانه گندم سخت  10111753 40956029759 3340622
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 47031100 خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, سفیدنشده,  تیره  کاج 667530 11729785429 477228
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  104884667 891658645408 70954624
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غیرمذکور در ردیف های 72081000 لغایت 72083790  999000 8126748634 662867
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 23247945 229512914723 16794609
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  932360 16112632523 656871
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 593882 5405205010 440881
منطقه ازاد بندر انزلی اتریش 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 519290 5270379979 429884
منطقه ازاد بندر انزلی اسپانیا 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 11574 1522015733 73960
منطقه ازاد بندر انزلی اسپانیا 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 565 112683211 9191
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 10011100 دانه گندم سخت  75857124 409563119283 25633662
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 21069090  سایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 21216 284787092 23229
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 32099040 پوششهای  تفلونی براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 1560 728373360 59411
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 40119490 سایرلاستیک  رویی چرخ بادی غیرمذکور موردا ستفاده  دروسایل  نقلیه ساختمانی دا را ی طوقه  بیشترا ز61سانتیمتربدون تولید داخل  454114 71721333423 3701935
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 40119990 سایرلاستیک  روی  چرخ  بادی  غیرمذکور درجای  دیگر 64493 11112290025 535453
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 687878 5583848723 455453
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72021190 فرومنگنزدا را ی  بیش  ا ز 4 درصد وزنی کربن 500000 15556054026 633441
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  416251494 3894036613114 271892593
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  6106700 51802923057 4225361
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  29894148 256292281559 20711089
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083610 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شکل طومار باپهنای 600mmیابیشتر به ضخامت بیشترا ز10میلیمتروکمترا ز 16میلیمتروعرض کمتراز1850میلیمتر  3847130 62759750700 2555547
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083690 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار باپهنای 600mmوبیشتر غیر مذکور درجای دیگر  2417640 39548970647 1610689
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083710 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 میلی متر وبالاتر با گریدهای X60 وبیشتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت ، گاز وپتروشیمی 19490 192331462 15688
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غیرمذکور در ردیف های 72081000 لغایت 72083790  544120 7772632284 385912
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083800 محصولات ازاهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر  196460 1936796966 157977
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 73454948 769193754305 49940622
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72084000 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غیرطومار,باپهنای 600میلیمتریابیشتربانقوش برجسته.  359170 2573025043 209872
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  539630 5635337210 459652
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 5018910 43570283355 3553857
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72085290 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا10میلی متر وعرض 1850میلی متر وکمتر  2693200 23733852290 1935877
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72085490 محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای 600mmیابیشتر وضخامت کمتراز 3میلی متر غیرازردیف 72085410 60810 457003918 37276
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72089000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده ,باپهنای حدا قل 600 mmغیرمذکوردرجای دیگر 2601540 19430497779 1584869
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر  11854050 116689945548 8193074
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  35074580 329386520036 24676283
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 32741460 319073189801 23476030
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72092600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حداقل 600mm به ضخامت 1تا3میلی متر  1506790 13865777943 1130977
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  4617310 43024407064 3425480
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4381266 45639665755 3201794
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده... باقلع 4396605 93018713273 5123362
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 6012300 76504055144 5285098
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 7410901 68253710048 5567187
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 3696084 57589994706 3065109
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 2741781 21614336824 1762996
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 73181490 سایر پیچ  خودکارا زچدن ،آهن  یا فولاد غیرا زجنس  ا ستنلس  ا ستیل ،حدید شده  408 21518900 1755
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84099990 سایرا جزا وقطعات  موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر  6395 4101332086 326260
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84133090 تلمبه های سوخت مواد روان کننده یا ابگونهای سردکننده موتور پیستونی درون سوزبجز پمپ انژکتور 776 45798755 1880
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات 19 63817993 2603
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84151010 دستگاه تهویه مطبوع دوتکه  (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای  75692 4902194780 399853
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84189990 سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای 84189100و84189910 774 177188837 14453
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84552100 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات  18438 19096704257 1557643
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84552200 ماشین های نوردسردفلزا ت 4634 1319298561 107610
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84798950 ماشین الات لاستیک دراور 9780 3845517930 156360
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84841020 درزگیر وواشرهای همانند ازورقه فلزی ،توام شده بامواد دیگر، مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون  وکامیونت ،ماشین آلات را هسازی وکشاورزی 50 7335083 302
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 84841090 سایردرزگیرووا شرهاا زورقه  فلزی ، توا م  باموا ددیگریاا زچندلایه ،فلزغیرمذکور درجای دیگر  845 77791526 6345
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85013400 الکتروموتورها و ژنرا تورها باجریان  مستقیم  به  قدرت  بیشترا ز 375 کیلووا ت 10292 782954556 46480
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85024000  مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 8845 2198654324 179336
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85059090 سایر ابزارهای مغناطیسی والکترومغناطیسی واجزاء وقطعات غیر از اشیاء مشمول ردیف 85051100 لغایت 85059010 79 9147160 373
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85081100 جاروهای  برقی ,با موتور برقی ،باقدرت نه بیش از 1500وات ،یک کیسه خاکروبه یامخزن دیگری باظرفیت نه بیش از 20لیتر . 39116 4439616700 362122
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85081900 سایر جاروبرقی به قدرت بیش از 1500وات وظرفیت 20لیتر . 58441 6188424740 504765
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85112000 ماگنتوهای  روشن  کردن  ,دینام های  ماگنتوئی ,چرخ  لنگرهای  مغناطیسی 11 37830099 1543
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85308000 تجهیزات برقی علامت دادن ایمنی یاکنترل ترافیک, برای جاده, راههای آبی داخلی , تسهیلات پارکینگ، تاسیسات بندری یاباند فرودگاه  197376 69405504740 3508709
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85329000 ا جزا ء و قطعات  خازنهای  برقی شماره  8532 2 922972 38
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85359000 سایر دستگاهها برای قطع ووصل وتغییروحفاظت مدارهای برقی،همچنین دوشاخه اتصال وجعبه تقسیم، برای ولتاژ بیشتر از V1000,غیرمذکوردرجای  دیگر  133 58840117 2404
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 84 5085930 415
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 85364190 سایر رله ها برای ولتاژ حدا کثر60 ولت با جریان مساوی یا بیش از 2 امپر یا بیشتر بجز رله SMD   5 3872600 158
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87033200 وسایل نقلیه باموتورپیستونی درونسوز تراکمی -احتراقی باحجم  سیلندر 1500 سانتی مترمکعب  تا2500 سانتی مترمکعب 1500 491809911 20052
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87041090 دا مپرهابرا ی ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بیش ا ز30تن 6088668 1080079960057 64883374
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغیراز لنت های ترمز سوارشده وغیرازانواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی  3602 274613659 11199
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87084040 اجزاء وقطعات ردیف 87084020 17049 825759094 67354
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87089190 رادیاتورهاوقطعات مربوطه ، بغیراز انواع مورد استفاده در سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتورکشاورزی 1350 372344473 30371
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 87089939 ا جزا وقطعات غیرمذکور بغیرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار، وا نت و ترا کتورکشاورزی  10336 2424951716 174432
منطقه ازاد بندر انزلی امارات متحده عربی 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزردیف شماره 90318020 23 8126237 663
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  3891590 30634524424 2498738
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  24170790 236323314938 18079845
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  825140 11876601202 482808
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده... باقلع 582020 14287744990 582531
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 1287510 14449085963 1178555
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 5381562 40955777185 3340602
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72164000 پروفیل بامقطعL یاTا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1636715 18368040541 1498209
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.  33760 528344247 43095
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 72286000 میله هاا زفولادممزوج که درجای دیگرذکرنشده.  95662 1497097254 122112
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن  320385 4048678350 330235
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 100700 1272537447 103796
منطقه ازاد بندر انزلی اوکراین 87051010 کامیونهای جرثقیل دا را ی دوکابین مجزا( کابین کنترل وهدا یت خودرو وکابین جرثقیل )به نحوی که کامیون وجرثقیل برا ی یکدیگر طراحی شده باشند  1391000 205227851649 10959946
منطقه ازاد بندر انزلی ایتالیا 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 1947506 39647641941 1621633
منطقه ازاد بندر انزلی بلغارستان 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  4079944 13368336969 1090403
منطقه ازاد بندر انزلی تاجیکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  546836 7442040754 302780
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 10039000 جو باستثنای دانه جو 1926850 6717586469 547927
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 32082060 ورنی ویژه  مرکب  چاپ  فلکسوبراساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل  99000 1696643010 138389
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 34031900 فرآورده های روان کننده وفرآورده های ضد زنگ یاضد خوردگی باکمتراز 70درصد وزنی روغن نفتی یاروغن های موادمعدنی . 45000 641642124 52336
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 34039910  روانککننده سیلیکونی 6720 125151562 10208
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 67500 3625560700 221073
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بیشترا ز2/1میکرون  وکمترا ز2ملیمتر، و 11720 274129704 22360
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 159920 2108193034 86010
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  1219107 4970418414 405417
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 48192010  قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایهکهای متفاوت که لایهکهای مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بستهکبندی مواد غذایی 22148 773671067 63105
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 48234000 رول ها ,ا ورا ق  وصفحات  مدرج (Dial)چاپ  شده  برا ی دستگاههای خود ثبت 5929 534789744 21809
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 56029000 نمد,که درجای دیگرگفته نشده.  19115 226629367 18485
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپیگل, آهن یافولاد غیر ممزوج  20000 331551543 27043
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  45603458 485473485893 31417150
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  1183890 10910959875 889964
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 14305852 136920980294 10947184
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  1769276 19024668127 1177852
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 64322 551052680 44947
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  189739 1625512029 132587
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72085390 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر وعرض 1850mmوکمتر  187090 1498374811 122217
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72085490 محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای 600mmیابیشتر وضخامت کمتراز 3میلی متر غیرازردیف 72085410 114030 913248595 74490
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 3871016 38093697372 3107153
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 1180209 11820282648 964134
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر  240923 2314918419 188819
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72149900 میله های ازآهن یافولادغیر ممزوج , گرم نورد,گرم کشیده یاگرم ا کسترودشده که درجای دیگرذکرنشده.  980755 21747694648 1279453
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 2761340 25997162172 2120486
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1335620 14456636599 1179171
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72163300 پروفیل بامقطعH ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 4664230 50173023776 4092416
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72164000 پروفیل بامقطعL یاTا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 197920 1943879114 158555
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72249000 سایرمحصولات نیمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 2047420 48325892008 2733136
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسیلیسیم دا رموسوم به مغناطیسی,باپهنای 600mmیابیشترغیراز ردیف 72251100 603470 17219511587 703874
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.  586825 14137262914 852998
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 72286000 میله هاا زفولادممزوج که درجای دیگرذکرنشده.  597425 11404949630 930257
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها   6386 292738170 23878
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 84552100 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات  96600 20585212160 895701
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 84552200 ماشین های نوردسردفلزا ت 137700 7657702000 624609
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بیشترا زKVA 500 34100 5292564378 215197
منطقه ازاد بندر انزلی ترکیه 85149000 ا جزا ء و قطعات  دستگاههای گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول  ردیف  8514 660884 27862925421 1644450
منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره  40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 9299 630720006 51445
منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره  72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  58386135 497912920153 40612799
منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره  72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 5752660 82962124351 3375205
منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره  72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 9158032 96476542816 7869212
منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری کره  72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر  1039430 9803927274 799668
منطقه ازاد بندر انزلی سنگاپور 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  39277703 395085091449 25967153
منطقه ازاد بندر انزلی سنگاپور 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 20152940 169665057969 13838912
منطقه ازاد بندر انزلی سنگاپور 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  11130574 101347508640 8266518
منطقه ازاد بندر انزلی سنگاپور 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 1926963 16659792051 1358874
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  16849098 180538285633 11252909
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  12506960 105994698913 8645571
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72083610 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شکل طومار باپهنای 600mmیابیشتر به ضخامت بیشترا ز10میلیمتروکمترا ز 16میلیمتروعرض کمتراز1850میلیمتر  4925860 46035173456 3754908
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 72870240 697969612643 49821175
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج  681381 10834095571 440863
منطقه ازاد بندر انزلی سوئیس 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 989460 15308164267 626332
منطقه ازاد بندر انزلی عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  3287890 36902499829 2260873
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 07134000  عدس (Lentil)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده 100950 2236122883 91040
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 10011100 دانه گندم سخت  21567747 93900468677 7659092
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 10039000 جو باستثنای دانه جو 9193176 60693732877 3392226
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 10051020 دانه ذرت دامی . 2699841 22197400866 906720
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 15121100 روغن  دا نه  آفتابگردا ن  ,روغن  گلرنگ  یا زعفرا ن  کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 3385008 61523647772 4282584
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 43387 197356371 8029
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 28413000 دی  کرومات  سدیم 120000 5649308547 230002
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 31042000  کلرور پتاسیم 3248844 14591396846 969083
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 160000 2150345732 175395
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 38159090  مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 335400 20621191173 1681989
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 38231100 اسید استئاریک 131630 1260377082 102804
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 38231900 ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر 107000 2259792187 92056
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 38237090 ا لکل  های  چرب  صنعتی بجزالکهای چرب ا توکسیله  آن 214290 2161440568 176300
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 38244000 ا فزودنیهای  آماده  برا ی  سیمان  ,ملاط ,بتون 10560 300270081 24492
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 39046120 پلی تترا فلوئوروا تیلن  به شکل پودر  9000 1766714214 144104
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 39053000 پلی الکل وینیلیک , حتی دا را ی  گروه های  ا ستات  غیرهیدرولیزه 18000 1078007010 87929
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 39111000 رزین های نفت,  رزینهای کومارون ،رزینهای اندن ،رزین های کومارون- آندن, وپلی ترین هابه ا شکال ا ولیه غیرمذکوردرجای دیگر 44000 998884860 81475
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 40026000 کائوچوی  ا یزوپرن (ir) 10748 939848296 38264
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44032000 چوب خام  یا چهارترا ش, ا ز تیره  کاج 1239984 6244375483 509329
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44041000 ترکه وچوب دونیم شده, بطورساده هموا ریاگردشده ولی خرا طی یاخم نشده برا ی ساختن عصاچتریاهمانند ازتیره کاج  632056 4358548667 262025
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 177111542 1296013120115 85817214
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44072900 چوب ا ره شده یابدون ناهموا ری  ا زدرا زا, بضخامت بیش ا ز6mmا زسایر گونه های گرمسیری مذکوردریادداشت 1فصل 44 392524 2980795202 195027
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور  291451 1093194434 89168
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 44123900 تخته چند لایه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور بالایه های به ضخامت نه بیش از 6میلمتر . 366209 3008659775 176981
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده  98900 674122506 54986
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 48043900 کاغذومقوا ی کرا فت (به ا ستثناءسفیدنشده )به شکل رول یاورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 34100 232433767 18959
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72044900 قرا ضه وضایعات آهن غیر مذکور درجای دیگر    50000 215622750 17588
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  210677814 1925723259793 136835065
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  9376775 124088673225 6575042
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح  3461200 32754260636 2671636
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  21232434 238105070477 13426426
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72083610 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شکل طومار باپهنای 600mmیابیشتر به ضخامت بیشترا ز10میلیمتروکمترا ز 16میلیمتروعرض کمتراز1850میلیمتر  2504950 19341784199 1577633
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غیرمذکور در ردیف های 72081000 لغایت 72083790  3276370 25481581509 2062995
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72083800 محصولات ازاهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 3تا75/4میلی متر  1913320 15284306461 1246681
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 203213395 1897264933548 137900982
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  8969513 121231473369 6429833
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 7658763 74358802291 6023107
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  1272749 12821388774 973434
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72085290 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا10میلی متر وعرض 1850میلی متر وکمتر  4244725 40232187081 3281581
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر  3709980 32663466821 2664231
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  9400980 80628654745 6576562
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 247880 3867988701 157242
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  245680 3833658897 155846
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 489540 7638918798 310538
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72124000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای کمترا ز600,mmرنگ, ورنی یا اندودشده باموا دپلاستیک.  79873 1641437387 105472
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 24066021 238028342723 16842787
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 7060507 106276814882 5408574
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72139900 میله های آهنی یافولادی غیرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده که درجای دیگری گفته نشده باشد   1755150 13195778716 1076328
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 5607175 41167476556 3357869
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 209345 4019012786 163794
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 3727694 33780230368 2673692
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 324080 3106636577 253396
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72164000 پروفیل بامقطعL یاTا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 264735 5082391983 207132
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.  312460 5688361390 463977
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 72292000 مفتول ا زفولادسیلیکومنگنز. 1958686 21602399740 1762023
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 610056 10985139999 780307
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن  209770 1825391680 148890
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 73051200 لوله ا زآهن یافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غیرازردیف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجی بیش از 4/406, برای استفاده درخطوط نفت وگاز  80470 942181964 76850
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 73063010 لوله های به  قطریک سانتیمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج   19043 205555457 16766
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربین های بخار 5640 389800000 31794
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84149020 اجزا ء وقطعات  برا ی  کمپرسورهای  معدنی با هوا دهی بالاترا ز600CFM 6677 12360007654 1008157
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهای صنعتی یا آزمایشگاهی غیربرقی  24506 10108128148 763981
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 34174 2308956546 95046
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 20716 137833947 11243
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84593900 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 112132 566436282 46202
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84601900 ماشین های سنگ زنی سطوح تخت برا ی فلزا ت, با دقت 0/01 (یک صدم) میلیمترکه درجای دیگرمذکورنباشد 31528 209771611 17110
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای  159804 1702803660 138891
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84821000 بلبرینگ.  18904 2149484101 87431
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 1230 167832404 13689
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85015290 سایرا لکتروموتورهاباجریان متناوب چندفاز,به قدرت بیشتر از 750 وات تا 75 کیلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابی 540 128985794 10521
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85022010 مولد گازی تولید همزمان  برق  و گرما دارای موتور پیستونی جرقه ای - احتراقی 159790 15003359123 610861
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85030020 ا نوا ع  روتورمخصوص  ژنرا تورنیروگاهی 42279 2663050000 217215
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85261000 دستگاههای  را دا ر 131450 120009937662 9788739
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 1356 181181802 14778
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 85451100 ا لکترودهای  زغالی برا ی  کوره ها 12822310 329055203310 17044513
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژی برای  لکوموتیوهای را ه آهن یاترا موا یانوا قل  روی  خط را ه آهن 652424 9669480969 788702
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 86072900 ترمزهای لکوموتیورا ه آهن یانوا قل روی خط را ه آهن (غیرا زترمزهای هوا ی فشرده )وقطعات آنها 60352 761806080 62138
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 4400 78856320 6432
منطقه ازاد بندر انزلی فرانسه 34029020  پاکککنندهکهای صنعتی 653 182809760 14911
منطقه ازاد بندر انزلی فرانسه 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 672109 9523841520 388395
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  403199029 3743743515668 295231039
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 66598240 638744634938 51287003
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  13133493 126209204789 10069177
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  1060300 9128750072 744596
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72085290 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرومارباپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا10میلی متر وعرض 1850میلی متر وکمتر  312641 3068550721 250290
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  495790 5489903757 447790
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1483430 16442175348 1341124
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1488620 16532061209 1348455
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 8380863 79264613436 6465303
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 39722446 471753480091 32002270
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر  923511 8417715107 686600
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 7933120 63108923769 5147547
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1111090 10958688106 893857
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 2956862 27298438966 2226626
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سیلیسیم دار موسوم به مغناطیسی, باپهنای600mmیا بیشتر دارای دانه های جهت دار شده 2913970 51912352522 3148593
منطقه ازاد بندر انزلی قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسیلیسیم دا رموسوم به مغناطیسی,باپهنای 600mmیابیشترغیراز ردیف 72251100 12385850 210852579085 13332357
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 10011100 دانه گندم سخت  38016186 157478755927 12844923
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 10039000 جو باستثنای دانه جو 4016424 17607893968 1436207
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  38983170 321970485806 23617346
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  2449570 26724730144 1385435
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  1400094 11555481217 942535
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 2394330 26260314635 1407704
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  430470 6602030534 268419
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 124490 1909277722 77626
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  431380 4497706551 284798
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 554470 7617808720 350595
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده... باقلع 1613165 33550817576 1365033
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 72103000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmآبکاری یاا ندودشده باروی بطریق ا لکترولیت 1049000 11914378616 971809
منطقه ازاد بندر انزلی قطر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  3967224 30046817233 2450801
منطقه ازاد بندر انزلی لیتوانی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  9039179 66738612641 5443606
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 20000 263167174 21466
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 40119490 سایرلاستیک  رویی چرخ بادی غیرمذکور موردا ستفاده  دروسایل  نقلیه ساختمانی دا را ی طوقه  بیشترا ز61سانتیمتربدون تولید داخل  27288 8178931200 332761
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 44041000 ترکه وچوب دونیم شده, بطورساده هموا ریاگردشده ولی خرا طی یاخم نشده برا ی ساختن عصاچتریاهمانند ازتیره کاج  458287 2213236726 180525
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده با,...بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 16583790 115030460913 7506153
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 44123900 تخته چند لایه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور بالایه های به ضخامت نه بیش از 6میلمتر . 189990 2160060169 88917
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  37855883 326081569185 24049642
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72081000 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600 mmیابیشتربانقش برجسته.  2575940 19906358750 1623683
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح  2728150 38150509941 1555450
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 20028700 187667399329 11743570
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر  1317700 10236262972 834932
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  2980900 24733565835 1893748
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4027720 53297559530 2629162
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72092600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حداقل 600mm به ضخامت 1تا3میلی متر  422210 3236845586 264017
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر  1403190 16050859522 906026
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72092800 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1598410 21787580030 1048161
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 6990733 103754194022 4229280
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72161000 پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 309015 2539630291 207148
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 8882192 69672870505 5682942
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 368838 5463374059 445626
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن  1153510 26938220137 1101857
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 73063010 لوله های به  قطریک سانتیمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج   18944 204486824 16679
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 84143020 کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار بالایه اوزون) با قدرت بیش از یک اسب بخار ( 75/0 کیلووا ت) 32714 9438852800 384678
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 87032400 وسائل نقلیه باموتورپیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای- احتراقی باحجم سیلندر1500تا3000سانتیمتر مکعب  2400 301713764 24610
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 87084040 اجزاء وقطعات ردیف 87084020 14131 1342307004 72802
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 95030090 سه چرخه ها,روروئک ها ,اتومبیلهای رکاب زنی باپاواسباب بازیهای چرخدارمشابه ,کالسکه های عروسک ,عروسکها ,سایر اسباب بازیها,مدلهای کوچک اندازه شده ومدلهای تفریحی مشابه ,خواه کارکند یانکند ,پازل هایی ازکلیه انواع . 810 60111967 2447
منطقه ازاد بندر انزلی هنگ کنگ 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 1937916 35177715212 1448060
منطقه ازاد بندر انزلی هنگ کنگ 95043000 ا سباب بازیهائیکه باسکه پول  یا ژتون کارمیکند,غیرا زا دوا ت  برا ی  بازی  بولینگ 1164 240939916 19653
منطقه ازاد بندر انزلی هنگ کنگ 95089010 جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد 420 40541295 3307
منطقه ازاد بندر انزلی هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف یاسایرا لیاف نسجی پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفیدنشده.  92160 2581542389 106267
مجموع       3024441842 30039175173224 2120511422
منطقه آزاد حسن رود چین 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 14000 548864629 44769
منطقه آزاد حسن رود چین 38021000  زغالکهای اکتیف شده (Activated carbon) 1600 40542901 3307
منطقه آزاد حسن رود چین 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 5000 200837190 16382
منطقه آزاد حسن رود چین 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 19360 1555694082 63242
منطقه آزاد حسن رود چین 39204330 ورق از الیاژ ABS / PVC   24000 569280333 46434
منطقه آزاد حسن رود چین 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف  26317 367384203 29966
منطقه آزاد حسن رود چین 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 39208 3108861131 253578
منطقه آزاد حسن رود چین 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 6440 261137633 21300
منطقه آزاد حسن رود چین 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 8896 557415612 45466
منطقه آزاد حسن رود چین 55152900 سایر پارچه های تاروپودباف ا زا لیاف غیریکسره آکریلیک یامدآکریلیک, که درجای دیگرگفته نشده.  7600 756065801 30833
منطقه آزاد حسن رود چین 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری و...ا زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر 8589 761210265 62089
منطقه آزاد حسن رود چین 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 9920 322008794 26265
منطقه آزاد حسن رود چین 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  5045650 44590424783 3637066
منطقه آزاد حسن رود چین 73121090 سایرمفتولهای  به  هم  تابیده  طناب  وکابل ا زا هن  یافولاد,عایق  نشده  برا ی مصرف  برق 22939 246738294 20125
منطقه آزاد حسن رود چین 73239490 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا ز ا هن  یافولاد لعاب  دا ده  شده 10383 199638561 16284
منطقه آزاد حسن رود چین 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده.  9000 864942456 70550
منطقه آزاد حسن رود چین 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه های نازک ا زنیکل, غیرممزوج.  250 52560442 4287
منطقه آزاد حسن رود چین 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر   39017 1343169556 109557
منطقه آزاد حسن رود چین 76151000  اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانهکداری و اجزاء و قطعات آنها؛ سیم ظرفشویی و پدکهای سایش یا صیقل دادن، دستکش و اشیاء همانند از آلومینیوم  19570 952719879 77710
منطقه آزاد حسن رود چین 81122900 مصنوعات  ا زکروم که درجای دیگر گفته نشده است  1000 145748558 11888
منطقه آزاد حسن رود چین 84212200 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ا زصافی گذرا ندن یا تصفیه کردن نوشیدنیهاغیرا زآب 2200 243432160 19856
منطقه آزاد حسن رود چین 84562000 ماشین که بافرآیندا ولترا سونیک (ماوراء صوت )عمل میکنند برای کار کردن روی هر نوع مواد 230 27173336 2216
منطقه آزاد حسن رود چین 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای  2600 165870325 13529
منطقه آزاد حسن رود چین 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره  900 34098016 2781
منطقه آزاد حسن رود چین 85319010 ماژول نمایشگر متشکل ازصفحه lcdیاledیاپلاسمافقط دارای برد آدرس دهی   3851 1788284961 145863
منطقه آزاد حسن رود چین 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 662 15849734 1138
منطقه آزاد حسن رود چین 85363090 سایردستگاههابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 5065 347604153 15678
منطقه آزاد حسن رود چین 85366990 سایرنری ومادگی برا ی ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روی بردمدا رچاپی خاص صنعت ا لکترونیک 1671 148526976 10516
منطقه آزاد حسن رود چین 87120000 دوچرخه و سایرچرخهای  پائی (ا زجمله  سه چرخه های  حمل  و نقل  کالا) بدون  موتور 3900 129717538 10581
منطقه آزاد حسن رود چین 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبلهای  مشمول  9403 62523 772422240 63003
منطقه آزاد حسن رود چین 94054020 چرا غهای  ضد ا نفجار 26227 2270741517 108192
منطقه آزاد حسن رود چین 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ  و وسایل  روشنائی بجزا ز جنس  شیشه  ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 30000 908660700 74116
منطقه آزاد حسن رود ژاپن 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 35514 3148090654 179344
منطقه آزاد حسن رود ژاپن 55020000 دسته ا لیاف ا زرشته های مصنوعی. 34281 3449347935 281350
منطقه آزاد حسن رود ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری, باساخت دا خل  15%ا لی16 %بجز لاستیک 1328076 322643111447 16355709
منطقه آزاد حسن رود ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری ,باساخت دا خل  17%ا لی18%بجز لاستیک 196100 25046882709 2042976
منطقه آزاد حسن رود آذربایجان 84601900 ماشین های سنگ زنی سطوح تخت برا ی فلزا ت, با دقت 0/01 (یک صدم) میلیمترکه درجای دیگرمذکورنباشد 14630 250122390 20402
منطقه آزاد حسن رود آلمان 51052900 فتیله  پشم  (TOPS) و پشم  شانه  زده  (باستثنای  بصورت  توده ) 19530 3903940945 318429
منطقه آزاد حسن رود آلمان 55020000 دسته ا لیاف ا زرشته های مصنوعی. 35943 3641769677 297045
منطقه آزاد حسن رود اتریش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  697230 5875390857 479233
منطقه آزاد حسن رود اتریش 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 3869010 36312456573 2961864
منطقه آزاد حسن رود اسپانیا 32071020  رنگکهای چینی و سرامیکی رولعابی
(850750 درجه سانتیکگراد) و داخل لعابی (12801180 درجه سانتیکگراد)
20600 492389951 40162
منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی 15141900 روغن  غیر خام کلزایاکانولا دارای مقدار کمی اسید اروسبک  53341 2339496668 95303
منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 340443 13884929287 565624
منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی 70200099 سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر  19470 1105770183 45518
منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  403104 3319503026 270759
منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربی 87032300 وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای -احتراقی باحجم سیلندر 1000تا1500 سانتیمتر مکعب 1676 467321486 19066
منطقه آزاد حسن رود ایتالیا 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 965 2607130800 106007
منطقه آزاد حسن رود تایلند 76129090 چلیک ،بشکه،پیت ،قوطی وظروف همانند ا زآلومینیوم (غیراز برای  گازهای فشرده یامایع شده ) به گنجایش حدا کثر 300لیتر  1200 79595598 6492
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  1200000 18677762275 761518
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 8297661 76486501893 6238703
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84079000 سایر موتورهای درون سوزجرقه ا ی- ا حترا قی تناوبی یادوا رکه درجای دیگرمذکورنباشد. 1350 236730564 9652
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84189990 سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای 84189100و84189910 1980 396191100 32316
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 550 746134950 30338
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 11920 1130893335 45979
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 4270 5060741400 205771
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 11000 1130893335 45979
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 85021100 مجموعه  مولدهاباموتورهای  ترا کمی-ا حترا قی ,به  قدرت  حدا کثر 75 kva 6188 784162830 31896
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 85021290 سایرمجموعه مولدها دارای موتورپیستونی ترا کمی-احتراقی به قدرت بیش از 75 تا 375 kva غیرمذکور درجای دیگر  4668 689496448 28045
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 85030090 سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی 5200 268317815 10914
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 85389010 ا جزا  وقطعات  تعرفه  های  8535و8536 23799 733086547 59795
منطقه آزاد حسن رود ترکیه 89079000 ا دوا ت  شناورمثلا کلک (غیرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زیرآبی,سکوی تخلیه وبادگیری بوئه وبرج علائم (فانوس دریایی )  988 152211394 12415
منطقه آزاد حسن رود جمهوری کره  84792000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ا ستخرا ج یاتهیه چربیهایاروغن های نباتی ثابت یاحیوا نی. 10900 988429763 80622
منطقه آزاد حسن رود سنگاپور 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  9983490 100881219240 6454575
منطقه آزاد حسن رود سنگاپور 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 18764218 163017905712 13296730
منطقه آزاد حسن رود سنگاپور 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 988444 8545713093 697040
منطقه آزاد حسن رود سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 7900 1196397435 97585
منطقه آزاد حسن رود سوئیس 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 800 485378193 19736
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  7904609 95491272552 5386579
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 11911871 124811127053 7759443
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72132000 میله های گرم نوردشده ا زفولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش)به صورت طومار های نامنظم پیچیده شده  370605 3542695151 288964
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 15224667 161697671993 11634130
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 695402 7128783299 581467
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر  197760 1890431573 154195
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 21460 527315772 43011
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها   251864 7458911015 467241
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 19600 251354520 20502
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84593900 ماشین های صیقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلی برا ی فلزا ت, که درجای دیگرمذکورنباشد 45320 627154170 51155
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84601900 ماشین های سنگ زنی سطوح تخت برا ی فلزا ت, با دقت 0/01 (یک صدم) میلیمترکه درجای دیگرمذکورنباشد 67220 817087010 66647
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84614000 ماشین های ترا ش دا دن یاسنگ زنی یاپردا خت کردن چرخ دنده  59830 883722228 51456
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای  7200 177962184 7236
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8462لغایت 8463 65150 658509414 53712
منطقه آزاد حسن رود فدراسیون روسیه 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 57773 410548673 33487
منطقه آزاد حسن رود فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری, باساخت دا خل  15%ا لی16 %بجز لاستیک 317445 39479275080 3220169
منطقه آزاد حسن رود قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  20588570 174559669131 14010491
منطقه آزاد حسن رود قبرس 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 8712210 97961680888 5718134
منطقه آزاد حسن رود قبرس 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر  15094858 150841929580 11796091
منطقه آزاد حسن رود قبرس 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 397380 3715889488 303090
منطقه آزاد حسن رود قبرس 72085210 محصولات ازآهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت 75/4تا بیشترا ز10میلی متر وعرض بیش از1850میلی متر  416213 4151606845 338630
منطقه آزاد حسن رود قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.  1939700 21329806658 1192756
منطقه آزاد حسن رود لبنان 84089090   سایر موتورهای دیزل ونیمه دیزل با قدرت بیش از 150 اسب بخار 15820 750813943 61241
منطقه آزاد حسن رود لبنان 85021290 سایرمجموعه مولدها دارای موتورپیستونی ترا کمی-احتراقی به قدرت بیش از 75 تا 375 kva غیرمذکور درجای دیگر  13422 590686453 48180
منطقه آزاد حسن رود لبنان 85021390 مجموعه  مولدها دارای موتور پیستونی ترا کمی - احتراقی به  قدرت بیش از 1500 kva 8640 952775384 77714
منطقه آزاد حسن رود منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 85369010 سرسیم  وسایرا تصالات  ورا بط ها برا ی  سیم  وکابل 1891 58519326 4773
منطقه آزاد حسن رود منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 94054020 چرا غهای  ضد ا نفجار 3466 137874824 11246
منطقه آزاد حسن رود هند 15153000 روغن  کرچک  و ا جزا ء آن 2000 133422795 5427
منطقه آزاد حسن رود هند 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری و...ا زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر 59323 4938894780 353205
منطقه آزاد حسن رود هند 76071110  ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداکثر 7 میکرون  12200 929585255 75823
منطقه آزاد حسن رود هند 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر   580 56943566 4645
مجموع       136339056 1781436964870 121124298